Kuvulwe isikiti sezigidi ezilithoba eDutywa

Usekela somlomo wendlu yowiso-mthetho, uMlibo Qoboshiya noSamkelo Janda ongusodosolophi waseMbhashe, bavule isikiti esityabule umasipala izigidi zerandi ezilithoba

Umasipala waseMbhashe wakhe isikiti esitsha kraca eDutywa ngenxa yokukhula kwenani lemfuyo eyabula esithubeni nokungalawuleki kakuhle kogcino lwemfuyo kwindawo ebesikuyo ngaphambili.

Isikiti esisemgangathweni ophezulu esityabule uMbhashe Municipality imali ethe kratya kwizigidi ezilithoba zeerandi (R9-million) sivulwe ngokusesikweni ngoLwesihlanu ogqithileyo.

Umsitho wokuvula iingcango ubuzinyaswe nguSekela-somlomo weNdlu yoWisomthetho, uMlibo Qoboshiyane, usodolophu uSamkelo Janda nezinye izitatanyiswa.

Ngokokutsho kwabakhi, izindlu zesikiti zingasetyenziswa njengendawo yokubambela iintlanganiso, kukho iindawo zamahashe, ezeenkomo, ezamayeza emfuyo iphinde ibe kwayiyo nefandesi.

UQoboshiyane uyiqhwabele izandla into eyenziwe ngumasipala watsho esithi isikiti siza kugcina impahla yabantu, sisindise imiphefumlo yabantu.

“Yinto eza kugcina impahla yalapha futhi ikhulise noqoqosho apha eMbhashe. Iza kuhlangula impahla elahlekileyo iphinde ibasindise nabantu ezindleleni ngoba siyazi akusekho kukhatshelwa kwempahla ngoku. Abantu bavula izibaya; baziyeke zigileke zibulale abantu njengokuba siqhele ukubona thina sihamba kwaba hola beendlela. Into ebalulekileyo ebantwini bakuthi kukukhuseleka nokugcinwa kwezinto eza kushiyeka zingamafa wabantu – hayi umntu othile. Kukho isifo somlilo esilapha ezandleni zethu. Isiqalo sobulumko kukoyika izinto zabantu. Intle la nto; amafama aza kuxoxa imicimbi yawo phaya. Umhlaba ukhona, umntu uza kufumana imfuyo yakhe isegazini. Sifuna intsebenziswano phakathi kwethu singurhulumente noluntu,” utshilo uQoboshiyane.

“Siziva sichulumancile kuba umsebenzi ebesithunywe wona siwufezekisile. Xa ujonga umgangatho womsebenzi usezingeni eliphezulu. Siyayivuyela kakhulu lo nto. Ininzi kakhulu into eza kwenziwa phaya. Ngamanye amaxesha kuye kufuneke iindawo zokubambela iintlanganiso. Iza kusebenza njengendawo yokubambela ezo ntlanganiso. Sijonge ukuba kubekho nezinye izinto ezinokwenziwa phaya,” utshilo uJanda.