Kuvulwe isikolo esixabisa iR106-million KwaMaxhama

Isikolo samabanga aphakamileyo iTyali sivulwe ngokusesikweni yiNkulumbuso yaseMpuma Koloni uLubabalo Oscar Mabuyane, uMphathiswa wezeMfundo eMpuma Koloni uFundile Gade kunye nearhente yophuhliso kwiphondo iCoega. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

NgoLwesine, umhla we18 kuTshazimpuzi ka2024, iCoega kunye neNkulumbuso yaseMpuma Koloni uLubabalo Oscar Mabuyane noMphathiswa wezeMfundo ephondweni, uFundile Gade, banikezela ngokusesikweni isikolo samabanga aphakamileyo iTyali esixabisa ngaphezu kwekhulu lezigidi zeerandi (R106 million) KwaMaxhama, kuCentane, eMpuma Koloni.

INkulumbuso uMabuyane usichaze esi sikolo njengomzekelo omhle wophuhliso loluntu.

“Ukwakhiwa kwesi sikolo kwanika abakhi ithuba lokubonisa izakhono zabo. ITyali ngumzekelo omhle wesikolo esenza izinto ngendlela eyiyo. Abantu abafundileyo banokufumana imisebenzi elungileyo kwaye baqinisekise ikamva eliqaqambileyo,” utshilo uMabuyane.

Kwingxelo, iCoega ithe isikolo siyinxalenye yokuzinikela kwayo ekuqhubeleni phambili iziseko zemfundo kwingingqi kaMasipala weSithili saseAmathole nakwezinye iindawo.

UMphathiswa wezeMfundo, uGade, ubethelele indima ebalulekileyo edlalwa ngamaziko emfundo ekubumbeni ikamva loluntu.

Esi sikolo samabanga aphakamileyo kumasipala wesithili saseAmathole sixhotyiswe ngezixhobo zala maxesha. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

INqununu yesikolo samabanga aphakamileyo iTyali, uMnu. Phakamile Sondawo, uvakalise ukuzingca kwakhe ngombono wesikolo wokubonelela abafundi ngamathuba okuvelisa, ukuba noxanduva, nokukwazi ukuthatha inxaxheba ngenkqubo yemfundo esisiseko ebanzi, esemgangathweni.

Isikolo samabanga aphakamileyo iTyali siquka uluhlu olubanzi lwezibonelelo, ezibandakanya ibhloko yezolawulo lwesikolo, iziko lokutyela nesondlo, iilebhu zesayensi neekhompyutha, kunye neentlobo ngeentlobo zamagumbi okufundela.

Ezinye izinto ezongeziweyo kwesi sikolo zibandakanya amagumbi okufundela asetyenziselwa izinto ezininzi, iibhloko ezintsha zezindlu zangasese, ucingo olubiyelweyo kunye nendlu, kunye nezinto ezahlukeneyo zokusingqongileyo.

Le ngxelo iqhuba ithi ukwakhiwa kwesi sikolo kube negalelo elikhulu ekukhuleni kwamashishini asekuhlaleni amancinci, aphakathi, kunye namancincane (SMMEs). Idale imisebenzi engama84 kunye ne24,60% yenkxaso-mali yeprojekthi ejoliswe kumashishini.

Isikolo samabanga aphakamileyo iTyali KwaMaxhama, kuCentane, sinabafundi abangaphezu kwewaka. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

UMphathi weCoega kuCwangciso lweziSeko ezinguNdoqo noPhuhliso, uGqr. Mpumi Mabula wabelane ngendima yeCoega njengeArhente yokuPhumeza (AI) kwiiprojekthi zeziseko zophuhliso.

“ICoega izingca kakhulu ngomsebenzi onempembelelo ewenzayo njengearhente yophumezo ethembekileyo, etyebisa ubomi babafundi nokuba negalelo kumbono obanzi wokufikelela kwimfundo esemgangathweni.

“Le projekthi ime njengobungqina bokuzibophelela kwethu ekuqhubeleni phambili iziseko zemfundo nasekulungiseleleni iindawo ezisingqongileyo ezivumela ukufunda ngokuhambelana nombono kaCoega wokuba ngumgqugquzeli ophambili wokulwela uphuhliso lwentlalo noqoqosho,” utshilo uMabula.