Kuwongwa iindwalutho kwiYunivesithi iRhodes

Imvumi uYvonee Chaka Chaka uzakuwongwa ngesidanga sembeko yiRhodes UMFANEKISO: IAN LANDSBERG

Iindwalutho ezintandathu kulindeleke ukuba ziwongwe yiYunivesithi iRhodes eRhini ukusukela namhlanje ukuya ngoMgqibelo.

Kumsitho wothweso zidanga wekhulu elineshumi elinesine, le yunivesithi izakuthi jize ngezidanga zembeko iindwalutho ezintandathu, ezidlale indima ebalulekileyo ekwakhiweni kwelizwe loMzantsi Afrika.

Ezi ndwalutho nguNjingalwazi Peter Tshobisa Mtuze (Doctor of Letters), Gqirha Sindiwe Magona (Doctor of Letters), Jaji Dikgang Moseneke (Doctor of Laws), Gqirha Andrew Mlangeni (Doctor of Laws), imvumi uYvonne Chaka Chaka (Doctor of Laws) noNjingalwazi Vishnu Padayachee (Doctor of Economics).

UMtuze, inzalelwane yaseMetele kweli phondo leMpuma Koloni, ngunjingalwazi omnyama wokuqala eRhodes. Wafumana isidanga seBA kwizifundo zoguqulelo eRhodes ngo1980. Emva koko wayokwenza iiHonours eUnisa ngo1984 ze walandelisa ngeeMasters ngonyaka ka1986.

Lo mbhali unezidanga ezibini kubugqirhalwazi, esinye kwizifundo ngeelwimi zaseAfrika kwiYunivesithi yaseKapa logama esinye isesobungqiqo-buThixo (theology) eUnisa. UMtuze upapashe imisebenzi engaphaya kwamashumi amathathu kuquka nokuguqulela incwadi kaNelson Mandela ethi Long Walk to Freedom.

Yena uMagona ngumbhali, imbongi, umbalisi wamabali, itshantliziyo kwanonozakuzaku wemicimbi yezelwimi, ozenzele igama kulandela ukuqala ukusebenza njengomsebenzi wasekhitshini.

UMlangeni ligqala lomzabalazo elalibanjwe kwityala lendumasi iRivonia. Wachitha iminyaka engamashumi amabini anesithandathu eRobben Island.

UMoseneke naye ligqala lomzabalazo elichithe iminyaka elishumi eRobben Island, emva kokubanjwa eneminyaka elishumi elinesihlanu. UMoseneke usandula ukubeka iintambo kwisikhundla sokuba liSekela Jaji-ntloko kwinkundla yomgaqosiseko kwaye uzigqamise kakhulu emva kokukrwecwa ukuze achophele umba wenyhikityha yokubhubha kwabantu abagula ngengqondo eLife Esidimeni.

UChaka Chaka yimvumi ezenzele igama emculweni. Isakhono sakhe sabangela ukuba kuthiwe yiNkosazana yeAfrika.

Akaphelelanga emculweni kuphela, uChaka Chaka uzigqamise kakhulu kwimicimbi yesisa ingakumbi kwidabi lokulwa nesifo iMalaria.

Yena uPadayachee uzenzele igama ekufundiseni ngemiba yezoqoqosho. Upapashe iincwadi eziliqela, ingakumbi kwimiba yemigaqonkqubo yezoqoqosho.

Ingqonyela yaseRhodes uGqirha Sizwe Mabizela uthe: “Kuluvuyo kuthi njengomzi waseRhodes ukuwonga ezi ndwalutho ngegalelo lazo. Sithi huntshu kubo.

Abaphelelanga nje ekunweniseni imisebenzi yabo kwabanye abantu, koko bangumzekelo kuthi sonke.”