Kuxhotyiswe ulutsha ngobungozi beziyobisi

Ibhodi elawula ukuthengiswa kotywala eMpuma Koloni ikwiphulo lokulwa nokusetyenziswa gwenxa kotywala kubantwana abaselula ngokweminyaka.

Le bhodi ibambe indibano kwakunye nolutsha nalapho bekukhona imidlalo eyahlukeneyo efana nengxoxo kwakunye nemidlalo ebiphakathi kolulutsha lusengaphantsi ngokweminyaka kwiholo i-Indoor Sport Centre eMdantsane eMonti. Olulutsha beluphuma kwaseMdantsane, eCambridge kwakunye neDuncan Village. Ezindawo ngokwengxelo ephuma kule bhodi zizezona zinolutsha olusebenzisa utywala gwenxa.

Usodolophu womasipala iBuffalo City * -Alfred Mtsi obesamnkela ulutsha kwanabafundisi ntsapho ebezimase eliphulo, uye wabongoza ootitshala kwakunye nabazali ekubeni bahlale bebakhusela abantwana bebagada ngamaxesha onke kusetyenziso lweziyobisi nanjengoko bezinkokheli zangomso zeli lizwe. Uthi utywala buvumelekile kweli kodwa kunjalo kukhona imigaqo kwanemiqathango ekufanele ilandelwe xa uthenga naxa kuthengiswa.

“Eli lizwe lijongene nomceli mngeni wotywala obusetyenziswa gwenxa ngabantwana abangaphantsi ngokweminyaka nalapho uye uthi wakubalixhoba lotywala uphela sele ulixhoba lolwaphulo mthetho. Namhlanje lithuba lakho mntu omtsha ekubeni ubuthathele ingqalelo ubom bakho utshintshe, ndiyabongoza ekubeni usuke kulondawo ukuyo igwenxa,” utshilo uMtsi.

Ukanti namasebe karhulumente ngokohlukana kwawo ebeyinxalenye noku, nafana nesebe lezemfundo, elamapolisa, elophuhliso loluntu kwakunye neloluleko. Kweliphulo isebe lezoluleko linikeze intetho yokomeleza ulutsha nebisenziwa ngochitha iminyaka yakhe engamashumi amabini engaphakathi eziseleni eMdantsane navakalise ukuba mabadlalele kude notywala ngapha koko bakuzibona sele bechitha iminyaka entolongweni njengaye.

Kwezi zikolo bezizimasile esiye saphumelela phambili kumdlalo weqonga yiMzomhle yelokishi yaseDuncan Village neye yaphumelela iiKhomputha kwakunye nemali engange-R15 000.