Kuyaxatyanwa kunxantathu weANC eKapa ngenxa yabagqatswa

OOXAM bayaphaxulana nanjengoko elinye icala kwiANC yaseNtshona Koloni neSACP lityhola unobhala wephondo uFaiez Jacobs ngokwenza ubuqhetseba kuluhlu lwamagama wabo baza kusiwa kwiNdlu yoWiso-Mthetho ePhondweni nasePalamente emva kolonyulo lwalo nyaka uzayo.

Le nto yandisa iintanda ezihleli zikhona kwiANC kweli phondo nanjengoko abanye befuna ehliswe esihlalweni uJacobs.

Inkokheli yeSACP kweli phondo uBenson Ngqentsu, uthe waqala ngolonyulo lukarhulumente wamakhaya luka2016 ukuyenza le nto uJacobs.

“INational Executive Committee yaphanda yafumanisa ukuba ziqatha izityholo ezityatyekwa uJacobs. Kutheni isenguye ophethe uluhlu lwamagama wabagqatswa? Asinakuvumela le ndoda ukuba iphinde yenze lo nto,” utshilo.

UNgqentsu utyhola ngelithi uJacobs yinxalenye yeANC efuna ukukhupha amalungu eSACP kuluhlu oluya ePalamente nakwiNdlu yoWisoMthetho yePhondo.

“Emva konyulo luka2016, wakhokela (uJacobs) abo babezimisele ukukhupha amalungu eSACP kuluhlu lwabagqatswa ingakumbi eBoland. Ukuba uJacobs usaphethe uluhlu lwabagqatswa, azizukuhamba kakuhle izinto. Uza kuchithakala unxantathu. IANC iyakuqabuka sele kwaphulwe. Makahambe uJacobs. Ukubaluleka kanxantathu mayibe yinto yokuqala kwiANC.”

UNgqentsu ugrogrise ngelokuba baza kuzimela beyiSACP kunyulo lonyaka ozayo ukuba leyantlukwano ayilungiswa.

UJacobs uthe iyamxaka into yokuba kusekho abantu abasathetha ngalo nto ngoba zange afunyaniswe enetyala.

“Onke amalungu kanxantathu akhona kuluhlu. Kodwa kufuneka bakhumbule ukuba iANC yinkokheli kanxantathu. Akwenzelelelwa abantu abathile kolwa luhlu. Izigqibo zithathwa emva kokuba kuqwalaselwe intembeko negalelo aza kuza nalo loo malungu. Asikhuphi bantu kuba bengoobani,” utshilo.

UJacobs uthe: “Andizange ndifunyanwe ndinetyala. Waqosheliswa umba woluhlu luka2016. Into eseleyo kukuba sihloniphe le nto yenzekayo, sijonge ulonyulo lonyaka ozayo.”