Kuza kutyhilwa ilitye likaNkosi uTyali eDikeni

Umphathiswa wesebe lenkcubeko amasiko nezithethe uNathi Mthethwa uzakuba yinxalenye yenkqubo yokutyhilwa kwelitye likaNkosi uTyali kwimkhulu likaTyali eWoburn eDikeni ngoLwesihlanu umhla we-16 kweyoMsintsi.

Oku kuyinxalenye yenkqubo zenyanga yamagugu nezinto ezingamafa esizwe. Lo mcimbi uzakukhokelwa ngurhulumente wephondo leMpuma Koloni.

UNkosi Tyali ubhubhe ngomhla weshumi elinesibini kwinyanga ka Canzibe ngonyaka ka-1942. NguNkosi uTyali owagunyazisa ukusetyenziswa komhlaba ophezu komlambo iTyhume ekhakhiwa kuwo iziko iLovedale College nekwafakelwa kuyo izakhiwo ezithile zeYunivesithi yaseFort Hare.

IFort Hare iyinxalenye yalomcimbi wokutyhilwa kwelitye laleNkosi yama Tshawe.

Urhulumente welizwe loMzantsi Afrika uzakuqhuba imibhiyozo yomhla wezinto ezililifa kubantu beli eGaleshewe kwiphondo lase Mntla Koloni ngomhla wamashumi amabini anesine kulenyanga.

Amaphondo ahlukileyo kweli kulindeleke ukuba aziqhubele eyayo imibhiyozo ngenjongo zokunika uluntu ithuba lokuba yinxalenye kule mibhiyozo.

Ukanti isebe lentsebenziswano nemicimbi yemveli kuzwelonke lizakuqhuba eyayo imibhiyozo kwangalo mhla mnye eBroadestroom.