Kuza kwakhiwa iiklinikhi emaphandleni

Iphondo laseMpuma Koloni liceba ukongeza uthotho lweeklinikhi emaphandleni ngeenjongo zokuphucula umgangatho wezempilo.

Oku kuvele ngethuba kubanjwe ingqunguthela yezempilo entsukumbini nequbayo sithetha nje kwiziko i-ICC eMonti.

Le ngqungquthela imalunga nokusombulula imiceli mngeni ephathelene nezempilo kwakunye noqoqosho kwezentlalo ejamelene neli phondo.

Umphathiswa wezempilo kweli phondo uGqirha Pumza Dyantyi uthe: “Kuzakongezwa iiklinikhi eziphucukileyo ezizakuthi zibekumgangatho okwizinga eliphezulu, ezizakuthi zibeneendawo eziphangaleleyo zokulindela,” utshilo uDyantyi.

Ngokwengxelo edizwe libhunga lophando lezempilo (Medical Reseach Council) yephondo, ezona zifo zihamba phambili zigqiba uluntu leli phondo, sisifo sikagawulayo kwakunye nesifo sephepha.

Kukwadizwe ukuba abona bantu bahamba kakhulu iiklinikhi ngabo bangathathi ntweni, babhuqwa yindlala, basemaphandleni, kwaye abangaphangeliyo kunabo basezidolophini.

UBaliswa Mbana wezocwangciso weli sebe uthe, bafuna ukuba wonke umntu akwazi ukuxhamla kwaye afumane impilo engcono.

Kwezinye zengxelo, ummandla wase-O.R. Tambo ngowona unezinga eliphezulu kweli phondo leMpuma Koloni osasilele ekuhanjisweni kweenkozo, nanjengoko indlala isahamba phambili kula mmandla.

Isebe lithi, yiyo lo nto ligqibe kwelokufaka iNational Health Insurance (NHI) e-O.R. Tambo.