Kuzakufundiswa iMandarin nesiRashiya eRawutini

Umfanekiso oselugcinweni womphathiswa wezokhenketho kweli uDerek Hanekom, ophehlelele ukufundiswa kolwimi laseChina iMandarin kwakunye nelaseRussia

Umphathiswa
wesebe lezotyelelo kweli uDerek Hanekom uzakumisela ngokusesikweni inkqubo
yokufundisa abakhaphi bakhenkethi ulwimi laseChina
iMandarin nolwimi laseRussia.
Ingxelo ithi aba bazakufundiswa olu lwimi basebenza ngokunceda abatyeleli
abangena kweli ingakumbi kwidolophu yase Rawutini. 

Ilizwe laseChina nelaseRussia ngamanye wamazwe anabantu
abaninzi abatyelela kweli loMzantsi Afrika, ekwa ngamahlakani oMzantsi Afrika kwimanyano yamazwe amahlanu aziwa ngokuba yiBRICS. Le nkqubo ijolise ukuxhobisa aba
basebenzi ngeelwimi zabatyeleli ukuze bakwazi ukunxibelelana nabo ngaphandle
kwengxaki.

Ngabakhaphi
babatyeleli abakumashumi amathathu ekulindeleke ukuba bafundiswe ezilwimi
kwinkqubo ezakuthatha iinyanga ezintathu. Aba
basebenzi bazakusebenza bazakugxila ngoku kodwa kumcimbi wolwimi,ukufunda
nokubhalwa kwezilwimi. 

Ulwimi le Mandarin likhe labangela ingxoko kweli kunyaka
ophelileyo ngethuba kubikwa ukuba lizakufundiswa amapolisa oMzantsi
Afrika. Oluqeqesho
luzakuqalisa ngomhla wamashumi amabini ananye kulenyanga eRawutini.