Kuzakuqhuma uthuli kwiyunivesithi zeli

Umfanekiso oselugcinweni, wabafundi beqhankqalazela ukunyuka kwamaxabiso kwiiyunivesithi zeli.

IMIBUTHO yabafundi kwiiyunivesithi zeli iqhuba intlanganiso ngelizama ukufumana inkxaso
yabafundi ekuchaseni isigqibo sesebe lemfundo ephakamileyo esithi ingenyuka
intlawulo yokufunda kula maziko. 

Ibhunga labafundi kwiyunivesithi yaseFort Hare
eMonti libambe indibano emva kwemini izolo ngelikhangela indlela ebheka
phambili. Othethe egameni labafundi uAhlumile Mafu uthi balungiselela ukuthatha
isigqibo sokwenza imigushuzo ebonakalisa ukuchasa kwabo esisigiqibo. 

“Sizakubamba
indibano yebhunga labafundi ukuze ngomso umhla wamashumi amabini sibambe
indibano nabafundi bonke,kube besithe sifuna kupheliswe intlawulo
eziyunivesithi,” utshilo uMafu.

 Oku kuza
emva kokuba umphathiswa wemfundo ephakamileyo uBlade Nzimande exelele ilizwe loMzantsi Afrika ukuba
iiyunivesithi zeli zinenkululeko yokunyusa lemali kodwa ingegqithi kwipesenti
ezisibhozo ekhulwini. Abafundi kwiyunivesithi yaseKapa sebebonise ukuchasana nesi sigqibo seli sebe.

 Ukanti umbutho weYoung Communist League uvakalise
inkxaso yawo kwisigqibo sabafundi ingakumbi kweli leMpuma Koloni.Othethe egameni lalendibanisela yeSasco neYCL uMoyisi Ngozi uthi abakwamnkeli ukuba banganikwa imfundo esimahla abafundi.

“Imfundo esimahla ayimele ukuba ilinde kumele ukuba sinikwe imfundo esimahla ngoku hayi ngelinye ixesha, utsho uNgozi.

Uthi bazakuqhuba indibano bezakugqiba ngekamva labafundi namhlanje umhla wamashumi amabini kulenyanga yoMsintsi.