Kuzakuqiniswa imithetho yolawulo lwecuba

Urhulumente uthi uzimisele ukuqinisa kwimithetho yolawulo lweemveliso zomdiza, njengephulo lokwehlisa izinga lokutshaya ebantwini.

Izolo, suku elo belubekelwe bucala njengosuku lokuthi ‘’hayi’’ ecubeni (World No-Tobacco Day), isebe lezempilo lithe liceba ukuqinisa kwimithetho yolawulo lweemveliso zecuba (Tobacco Products Control Act).

Oku kulandela imithetho yango-2009 yokuvalwa kokutshaya kwiindawo zikawonke-wonke.

UMphathiswa weZempilo kuzwelonke, uAaron Motsoaledi, uthe uceba ukuqinisa imithetho ekumpakuzeni icuba kwiindawo zoluntu, ukuvala ekuthengisweni komdiza ezivenkileni, kwaye anyanzelise iinkampani zifake iimveliso zazo zecuba kwiphepha elimdaka elingena mibhalo.