Kuzo ngena abaphi abaphathiswa, kuphume abaphi?

UMongameli uCyril Ramaphosa ngethuba esenza intetho yakhe kumsitho wokumiselwa kwakhe kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli. Umfanekiso: Jairus Mmutle/GCIS

UMzantsi Afrika uchithe ngaphezulu kweveki ngaphandle kwabaphathiswa bamasebe kazwelonke ukususela oko kwamiselwa uMongameli Cyril Ramaphosa kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli ngoLwesithathu, umhla we19 kweyeSilimela 2024.

Oku kulibaziseka kubangelwe kukungaboni ngasonye phakathi kwemibutho ekurhulumente wobumbano kazwelonke oquka imibutho elishumi.

Le mibutho ebingqubene ngeentloko ivakalise izimvo zayo kumajelo eendaba. Umbutho weAfrican National Congress (ANC) kunye neDemocratic Alliance (DA) zikhe zaxhwithana esidlangalaleni ngezikhundla zobuphathiswa.

Kutshanje iDA ikhuphe imbalelwano apho ibifuna izikhundla zabaphathiswa abalishumi elinesibini kuquka neso sikaSekela Mongameli. I-ANC ibize amabango eDA njengawayothusayo. Ikwathe uMongameli nguye yedwa onelizwi lokugqibela malunga nabaphathiswa bakhe.

Ngokwengxelo yeIOL, bafumene amarhe okuba uRamaphosa uza kubabhengeza abaphathiswa kungekudala emva kwendibano yeANC neDA apho balungise khona izinto.

“Uthethathethwano kurhulumente wobumbano kazwelonke luyalibaziseka yimibutho efuna ukulawula ukuba uRamaphosa makabeke bani na kwizikhundla zabaphathiswa.

“Nangona kunjalo, isithethi seOfisi kaMongameli uVincent Magwenya uxelele i-IOL ukuba baza kukhupha imbalelwano xa kukho isaziso,” itshilo i-IOL kwinqaku elibhalwe nguKamogelo Moichela.

Abantu balindele ukubona ukuba uRamaphosa uza kubeka bani kwesiphi isikhundla somphathiswa. Lo rhulumente wobumbano kazwelonke wenze abantu bahlukana ngokwezimvo malunga nokuba uya kusebenza ngempumelelo na.

Imibutho ebandakanyeka kulo rhulumente wobumbano yiAfrican National Congress (ANC), Democratic Alliance (DA), Inkatha Freedom Party (IFP), Patriotic Alliance (PA), GOOD, Pan Africanist Congress (PAC), Freedom Front Plus ( FF+), United Democratic Movement (UDM), Rise Mzansi kunye neAl Jama-ah.