Kwakhiwa isisombululo kwiingxaki kwamanzi kuTsolo

Ilungu lekomiti ejongene nogutyulo lwelindle namanzi eOR Tambo uWilliam Ngozi, ngethuba kuphehlelelwa iziko lokucoca amanzi kuTsolo
Kuvuselele ithemba labahlali, lokufumana amanzi acocekileyo ukuphehlelelwa kweziko lokucoca amanzi kwidolophu yakuTsolo, ephantsi komasipala uMhlontlo.
Eli ziko lakhiwa ngemali ebalelwa ku 142 yezigidi zeerandi, (R142 Million) liphehlelelwe ngumasipala wesithili saseOR Tambo kufutshane nesibhedlele iDR Malizo Mpehle kuTsolo. Kulindeleke ukuba kuthathe isithuba esingangonyaka ukwakhiwa, phambi kokuba lisebenze ngokufaka amanzi kule dolophu kwaneelali ezikufutshane

Iinkampani ezinikwe lo msebenzi yiZanamanzi esuka eKokstad neLNP construction yalapha kuTsolo. Iilali ekulindeleke ukuba zixhamle ziquka iQanda, iMbutho, iMbokothwana, iNtibane nezinye.

Abahlali bathi amanzi amane engaphumi, kuke kuqengqeleke iiveki ezintathu ukuya kwezintlanu amanzi engaphumi kunyanzeleke uikuba bayosela neenkomo emilanjeni. Abanye bathi, nangona besedolophini, imeko yabo yamanzi ayohlukana kweyabantu abasezilalini. 

UNdumiso Tsewu ongumhlali kwilali iQanda ephantsi koWadi 8 uthe “Siyavuya kukuqalwa kwalo msebenzi,siyathemba sofumana amanzi azinzileyo azakuphuma zonke iintsuku ayeke ukuphuma ebusuku kuphela.”

Uqhube wathi, “Besigxothwa kwezinye iilali xa siyokha amanzi ngabantu abanomisindo odalwa kwayile ngxaki yokunqongophala kwamanzi.” 

Ukanti omnye umhlali welokishi iNew homes uNceba Nodada uthi bebephila kwimeko yasezilalini nangona behlala elokshini.
 


Igosa elijongene nogutyulo lwelindle namanzi kwikomiti kasodolophu weO R Tambo uWilliam Ngozi uthi ukwakha eli ziko kukuqinisekisa ngokuphuculwa 
kweenkonzo zokufakelwa kwamanzi angapheliyo. 

“Idolophu yakuTsolo ibisoloko isebenzisa izithuthi ezithutha ilindle ngenxa yokungabikho kwamanzi kodwa lonto izakuba yimbali lakugqitywa eli ziko,” utshilo uNgozi. 

Uqhube wathi, “Abantu abazakufumana imisebenzi basondele kwiwaka, uninzi labo lisuka kulo mmandla. Zonke iilali ezisondele kweliziko zizoxhamla.” 

Ukwathe umasipala uzakuqinisekisa ukuba lomsebenzi ugqitywa ngexesha elibekiweyo. Usungule ikomiti ezojonga nalo msebenzi umasipala weOR Tambo.

UNgozi uvumile ukuba kuninzi ekusafanelwe kwenziwe ngulo masipala, esithi, lo masipala usahamba emva kakhulu ekufakeleni kwamanzi kwesi sithili.