Kwakhiwe isikolo sezigidi eDutywa

Sisikolo
samabanga aphantsi esixabisa imali ekwishumi elinesibhozo yezigidi zerandi (R18
M) ekulindeleke ukuba sivulwe ngokusemthethweni eDutywa ngumphathiswa wesebe
lemfundo kweliphondo uMandla Makhuphula. Isikolo samabanga aphantsi iGwenteshe
yakhiwe nge njongo zokuqhubela phambili idabi lokuphungula izikolo ezingekho
mgangathweni eMzantsi Afrika (Accelerated Schools Infrastructure Development
Initiative).

 Likhulu
namashumi amathandathu izikolo esele zakhiwe kweliphondo phantsi kwalenkqubo
ngenjongo zokuphungula izikolo ezingekho mgangathweni kwanezo zodaka ukusukela
ngonyaka ka2011. Urhulumente kazwelonke uqesha ingcali ezizodwa ukuqinisekisa
ukuba lenkqubo yokwakhiwa kwezikolo iqhuba ngaphandle kwengxaki, itsho ingxelo.
Ingxelo ithi phantsi kwalenkqubo zizikolo ezingaphezu kwamakhulu amahlanu
ezifumene amanzi,ngamakhulu amane ezinikwe inkonzo zokuhanjiswa kwelindle
logama zingaphezu kwamakhulu amathathu enikwe umbane.

 Nangona
kunjalo ziseko izikolo ezisabangela ukuba impilo yabantwana ibesesichengeni
ingakumbi kweli leMpuma Koloni.Isebe lemfundo ephondweni nakuzwelonke lifumana izigxeko kwimibutho efana ne Equal Education malunga nomgangatho wezikolo eMzantsi Afrika.Othethe egameni lesebe lemfundo ephondweni uMalibongwe Mtima uthi bajonge phambili nomsebenzi wokuguqula impilo zabantwana abafunda phantsi kwemeko ezimbi kweliphondo. “Zikho ezi zayo izikolo kanti zikhona nezo sele sinikezele ngazo kwizikolo ezahlukileyo, injongo inye kukuphucula impilo yabantwana logama sikwaphucula inkqubo yokufunda nokufundisa,”utsho uMtima.