Kwathiwa makagqibe isikolo kuqala ukuze abeGay

USiyabulela Mdyogolo waseMotherwell ukhuthaza uluntu nabazali ekubeni baxhaswe beyiLGBTQIA+

Ukuzibulala xa ugay akusosisombululo kuba oko akuzukuphelisa abantu abaGay, kwaye kungazukuphelisa ukuthetha ebantwini, kungoko nawe kufuneka uzazi futhi uzithembe.

Oku kuvele kwincoko yeli phephandaba I’solezwe lesiXhosa ngethuba lincokola nowaziwayo kwaye othandwayo kumnatha wonxibelelwano uSiyabulela Mdyogolo (18) nowaziwa ngelikaMarenzo waseMotherwell eGqeberha.

UMarenzo uzalwe engumntwana oyinkwenkwe nangona eziva eyintombazana. Uthi xa ukwesi simo kuzube ungazenzanga kuyintando yoMdali, kungoko kufuneka ungajiki kwaye uphile ubuwena uzokwazi ukomeleza nabanye abasazivaleleyo bengafuni ukuphuma.

UMarenzo akasenabo abazali, umama wakhe wasweleka ngo2011, ze utata wasweleka ngo2018, nowaphela ebuyela kulomama wakhe efikela kubazali abadala, umakhulu okhonzayo kwakunye notamkhulu wakhe obekholelwa kakhulu kwisiNtu nobengakholelwa kwizinto zeli xesha.

“Akuzange kube lula tu ukukhululeka xa ndifika kubo de wabe uyasweleka kunyaka ophelileyo utamkhulu wam, yabe ingulo nyaka bendiqala ukuduma kumnatha wonxibelelwano ndisasazwa ngabantu kwaye bekwandincoma. Okuhlekisayo kokokuba usapho lwam lundibhaqe kuFacebook ukuba ndinxiba iilokhwe, ndabizelwa indibano, wathi umakhulu ‘ingaba ndinjalo na’ ndavuma, wathi mandiqale ndigqibe isikolo phambi kokuba ndiqhubekeke nobugay.

“Ubugay abuyondalo yexesha elithile bubuwena, awukwazi ukulinda ixesha elithile ukuze ube gay okanye uqhubekeke nabo. Ekhaya andinxibi njengamantombazana, zange bandibona, ndinxiba xa ndingaphandle neetshomi,” utshilo uMarenzo.

UMarenzo uyalela abazali kuquka noluntu ekuhlaleni ekubeni babaxhase abantu abakwiLGBTQIA+ kuba ayofashoni kwaye wonke ubani ugay ngandlela yakhe. Ukwabongoza ukuba ngokungaxhasi umntwana wakho wenzela nzima ubomi bomntwana.

Uthi esikolweni zange yena akufumane ukugxekwa ngabanye abafundi kwaye nootitshala abanayo ingxaki nangona engavunyelwa ukuba enze izinto ezenziwa ngamantombazana.

UMarenzo uthi into yokuduma kwakhe kumnatha wonxibelelwano ayiphazamisi nakancinci ezifundweni zakhe.

“Kudala ndaduma ndisemncinci eBhayi kuba ndandithandwa ngabantu, nam ndibathanda. Ukuduma kangaka ayonto intsha kwaye ayindiphazamisi. Kodwa kona ndothuka xa ndandibona la mfanekiso kuFacebook uthandiwe.”

UMarenzo akakabinaye umntu ancuma naye kuba uthi woyika ukuba kudlalwe ngaye, nangona ekhona amadoda amfunayo.

Uvale ngelithi mntu ngamnye ogay unebali lakhe elibuhlungu ngobu bomi.

Inyanga yeDwarha ikwayinyanga yokuzingca kubantu abangamalungu weLGBTQIA+.