Kwatsha kwaNosita

Abahlali baseThafalofefe kuCentane bathi bazame konke abanako ukucima umlilo odwanguze eyona venkile indala kwilali yabo, iNosita General Dealer and Cafe.

Ezinzulwini zobusuku bangoLwesine kubonwe ngamalangatya ekurhaneleka ukuba aqalwe yingxaki yombane. “Izolo bekungekho mbane apha eThafalofefe, kwaye sirhanela ukuba udalwe zezo ngxaki lo mlilo! Ndlela le ubumkhulu ngawo, nabantu baye bohlulakala ukusondela bawucime!” kutsho uPatiswa Ngxenge oyintombi kamam’ uNosita Ngxenge (umamCirha ongumnikazi wale venkile). Kulo nyaka le venkile ibigqiba iminyaka engama-33.

Akukathathwa sigqibo ngekamva lokuyakha ngokutsha, kwaye nophando ngoyena nobangela walo mlilo lusaqhuba.