Kwazi ukutya okutyayo

UNosiphiwo Fumba kunye noPhindagcobe Kanise abebe kwinkqubo iNational Food Safety Programme kumsitho obuseICC eMontiUmfanekiso: BHEKI RADEBE

Isiqhelo sasezilalini sokuba imbiza iphekwa ngamakhosikazi kuphela, zange simthibaze uBanele Mbadamana waseDutywa ukuba angene kuqeqesho lokupheka ukutya, olwenziwa liSebe lezoKhenketho kuzwelonke kwaye akhethe neli ikhono ukuphumelela kwakhe ibanga leshumi.

UMbadamana (30) uthi wabona ukuba akhona amathuba engqesho kweli khono, kwaye uthi wabona ukuba makakhe alandele, azivavanye kulo kanti oku kokuthi kumdalele amathuba amahle ebomini.

Oku ukutsho kwiphephandaba I’solezwe ngethuba abafundi abangamashumi amathathu abathe bawongwa ngoMvulo eICC eMonti, bewongwa nguSekela Mphathiswa wezoKhenketho kuzwelonke uElizabeth Thabethe kuba bethe bagqiba uqeqesho.

UMbadamana uthi kubalulekile ukuba umntu akwazi ukutya akutyayo ngeenjongo zokuhlala esempilweni.

UNosiphiwo Fumba (30) waseMotherwell owongiweyo, naye uthi ukhule elithanda ikhitshi enomdla wokujonga yonke into ephekwa ngumama wakhe.

Uthi akazange aphinde athandabuze ekukhuleni kwakhe ukuba uza kwenza ntoni.

Uthi esi satifikethi sakuthi simvulele amathuba. UThabethe ukhuthaze aba bapheki esithi nakwindawo abaza kuthi babekwe kuzo ze baziqaqambise bafike benze umahluko, batshintshe impilo zoluntu.

Ubakhuthaze ngelithi maninzi amathuba kweli khono, ukupheka kungathi kubabeke ezindaweni, bazibone bekumanye amazwe.

Isibhedlele saseMdantsane, iCecilia Makiwane, sidlala indima enkulu kwaba bafundi njengoko siye sibaqashe kwikhitshi laso.

Ophuma kwesi sibhedlele uLinda Vara, uthi njengoko iMakiwane ivuselelwe ngokutsha nekhitshi labo lilitsha, babona ukuba mababe nabapheki abatsha.

“Kunyaka ophelileyo siqeshe amashumi amabini esibhedlele abaphekela izigulana zethu nabebephuma kolu qeqesho lweSebe lezoKhenketho,” utshilo uVara.

abongile.ginya@inl.co.za