Kwaziswa umbutho woonogada

Umbutho osekwe kunyaka ophelileyo woonogada, iAfrican Security Congress (ASC), uza kube usaziswa ngokusesikweni eluntwini kwindibano eza kubanjelwa kwiholo iNompumelelo Primary eDuncan Village ukusukela ngentsimbi yeshumi ngoMgqibelo, womhla wamashumi amathathu kweyeSilimela.

Unobhala weASC eMpuma Koloni uVuyo Nqantosi uthi iinjongo zokusekwa kweASC, kukusabela kwizikhalazo zoonogada nabantu abacocayo (emakhitshini nakwezinye iindawo).

“Oonogada abakhathalelekanga, baphila nzima. Yiyo le nto sigqibe kwelokuseka lo mbutho,” utshilo uNqantosi.

Uthi lo mbutho ubhalisile neKomishini yezoLonyulo eZimeleyo (IEC) kwaye uza kungenela kunyulo lonyaka ozayo.

Ukwathe iASC ifumaneka kumaphondo aliqela kweli lizwe. Ngeenkcukacha malunga nendibano, tsalela kule nombolo: 064 030 2145.