Kwenzeke ntoni kubakhwetha bakwaBusakwe?

Amapolisa eMpuma Koloni aqale iphulo lokukhangela amadoda achaphazeleka ekubulaweni kwabakhwetha ababini kuquka nomntakwabo eNgcwazi, eNgqamakhwe.

I’solezwe lingene lichwechwa kule lali likhangela ukuba abantu bathi kwenzeke ntoni kwaba bantwana bakwaBusakhwe. Njengesiqhelo akulula ukukhupha amagama wabantu abasibalisele into eyenzeke apha.

“Kuthiwa ezinzulwini zobusuku abafana ababini bela khaya baye kubona abakhwetha, bafika behleli nekhankatha, ikhankatha lacela ukuya kuthenga icuba emva koko,” ucacise watsho umhlali engcangcezela.

Kuthiwa kubonwe imoto eye yagqitha kufutshane nendlu yabakhwetha nethe kamva yabuya yamisa kanye kufutshane nendlu yabakhwetha.

“Ngeli xesha ibuyayo le moto abakhwetha basahleli nabantakwabo ababini bencokolo, kuvaleke izithonga zompu, waza omnye kubo osindileyo wabalekela kwikhaya elikufutshane edutyulwe naye,” kutsho umhlali.

Le ndawo yaseNgqamakhwe ayinayo imbali yokufelwa ngabakhwetha, oku kungqinwa ligqala lengcibi uMntuwasemzini Mabele.

“Hayi asifane sifelwe ngabakhwetha thina apha, ziingxaki nje eziqhelekileyo ezikhe zibekho, kodwa hayi ukubhubha kwabakhwetha,” kutsho uMabele.

Ngenxa yokuba iidolophu neelali zaseNgqamakhwe zinabantu abaninzi abasebenzisa isiHlubi kwisiko lokwaluka zinqabile iingxaki.

“Andicingi ndithethe ngento eyenzeke kweli khaya, andifuni nokuqala, andiyazi ukuba isuka ngaphi yonke lento, zininzi izinto eziqhubeka kula maxesha angoku, hayi asiyazi,” kutsho uMabele.

Ngethuba bedutyulwa aba bakhwetha kubhubhe abakhwetha ababini nomntakwabo omnye, logama omnye esalwela ubomi bakhe esibhedlele.

Kwinyanga ephelileyo indoda engumkhuluwa waba bakhwetha ibulewe ngokudutyulwa, kwaye kukho abazalanisa esi siganeko. “Mfondini kukho amarhe okuba lo mntu wenze lento ikwangulo ubulele umkhuluwa waba bakhwetha, kodwa ke bona abahlali apha basuka eBhayi, inokuba ebefuna ukuvisa nje elikhaya intlungu lo mntu,” kutsho umhlali.

Kukho amarhe okuba umlo obuphakathi komkhuluwa wabakhwetha nababulali babakhwetha uphenjelelwe yinto eyaziwa ngabenzi bayo. “Kuthiwa ngowalapha lo mntu, kodwa akahlali apha, usuke ke kuloo ndawo ukuza kuhlasela aba bantwana,” kucacisa umhlali.

Ingcibi uMntuwasemzini Mabele imemelela ukuba kwenziwe inguqu enkulu kwisiko lokwaluka ukuqinisekisa ukhuseleko lwabantwana.

Omnye wabahlali uthi mabasondezwe ezindlini abakhwetha. “Ukuba ibilapha ezantsi kwegadi lendlu yaba bantwana ngeyingenzekanga le nto, makwenziwe inguqu kweli siko ngokukhawuleza,” utsho umhlali.

Kuthiwa sele besibhozo abakhwetha ababhubhileyo kweli leMpuma Koloni ukusukela oko kuqale isizini yokwalusa yasehlotyeni ngomhla wesithathu kuNovemba.