Kwisixhenxe (7) esidutyulwe sabhubha, abane kubo lusapho olunye!

Kubantu abadutyulwe babhubha ngempelaveki kwilali yakuNxanxashe kuGatyane, abane ngabosapho olunye lakwaSeptember eMthatha ebebekwimoto iMazda3, ze ababini abafunyenwe bedutyulwe kwiToyota Fortuner kuvakala ukuba ziitshomi nabaphuma eDutywa.

Abosapho olunye nguNkqubela September (43), Busisiwe September (35), Luyolo September (25), Iviwe September (12) nongunyana kaNkqubela kwakunye noXolani Klawushe (23).

Abafunyenwe kwiToyota Fortuner bebhubhile nguLubabalo Khumalo Mazwana kwakunye noBongani Maleki baseDutywa, nabangaziwayo iminyaka yabo ngokwengxelo yamaPolisa.

Oku kuza emva kokuba amaPolisa afumene iingxelo zokuba kunodubulwano olwenzekayo apho iimoto ezintathu kuzo kufunyenwe imizimba yamaxhoba.

UMkomishinala wamaPolisa eMpuma Koloni uLieutenant Nomthetheleli Mene usikhalimele kabukhali esi senzo. UMene ubongoza kuye nabani na onokuba nolwazi malunga nesi sehlo eze ngaphambili asebenzisane namaPolisa kuphando.

Iqela labacuphi abanamava kuphando liza kusebenza ngokuzinikela ukugubhulula inyaniso kwanonobangela wokubulawa kwabantu kanje.

Okwangoku akukabanjwa mntu malunga nesi sehlo, kusaphandwa.