Lala ngoxolo Makazi! 1952-2019

Umsasazi ongasekhoyo uZola Kaso-Majiza nobe dume ngelikaMakazi ubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela

UMAKHWEKHWETHA wezosasazo uZola Kaso-Majiza uza kubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela kwilali yaseMkhubiso eQonce ngalo Mgqibelo.

UMaZou okanye uMakazi nanjengoko beteketiswa ngabo bamthandayo, ubhubhele kwisibhedlele iLife Mercantile eBhayi kuLwesithathu weveki ephelileyo.

Unyana wakhe wamazibulo, uMabaso Majiza, ungqine ezi ndaba zonzakalise imiphefumlo yabaninzi, ingakumbi abathandi bakanomathotholo kweli phephandaba.

UMakazi, 67, inzalelwane yaseZwelitsha eQonce, usebenzele Umhlobo Wenene FM isithuba seminyaka engama28. Ehlaselwa kukufa nje besele esidla umhlalaphantsi.

Ngethuba esekunomathotholo wenze iinkqubo ngeenkqubo ezohlukeneyo eziquka ezolonwabo, ezengxoxo, ezamakhosikazi nemiphanga. Wayekwangumbhexeshi weGospel Gold kumabonakude mandulo phaya. Ilizwi lakhe elimnandi belisenza kube nzima ukumvala unomathotholo xa umphulaphule.

UMaZou ngomnye wamanenekazi okuqala aba ngoovul’ indlela kwezosasazo ngexesha lokulawula korhulumente wakudala. Phambi kokungena elusasazweni wayengutitshalakazi. Uluntu kwanoogxa bakhe eSABC bahlanganisene kwiholo iNangoza Jebe izolo besabelana ngeenkumbulo ezimnandi ngalo makad’ enetha womsasazi.

Inkonzo yakhe yomngcwabo kulindeleke ibanjelwe kwaseNangoza Jebe eNew Brighton eBhayi ngoLwesihlanu, ze enjenjeya uyokubekwa kwikhaya lokugqibela emzini wakhe okwilali yaseMkhubiso eQonce ekuseni ngoMgqibelo.

Unyana wakhe, uMabaso Majiza, ubambe ngazibini kuluntu loMzantsi Afrika ngenkxaso oluyibonise usapho.

“Ndenza umbulelo ongazenzisiyo kubantu baseMzantsi Afrika ngothando novelwano abasibonise lona ngeli xesha linzima. Ngenxa yothando lwenu olungazenzisiyo, sibonile ukuba singabe siphulukene nomama kodwa ngokwenene sizuze ilizwe,” kutsho uMabaso.