Lala ngoxolo Sindiso Magaqa uThix’ uzokulwela

Yinyhikityha yantoni nale ikweli lizwe? Impi yomlomo seyilanyulwa ngezulu lezandla? Uthetha-thethwano yinto engasiwe so, Kuxhwitshulwa imiphefumlo yamaqhawe, Kushiyeke eyezaqhaga, KuseGcibhala kwizihange ziyatanasa, Uba yindlala makube inamanyala, Kazi yozala nkomoni?

Lilele iQhawe elithembekileyo, Elafunga alajika lathi noba kubi ndakufel’emfazweni, Lala mntaka Magaqa umzamo uwuzamile, Kwaye nogqatso ubuseza nalo kakuhle, Ababulali bakho bakhona bazingomba isifuba, Abazilibali benze into yokwenyani, Kodwa nelab’ilanga liyeza lakubatshonel’ emini, Zizikhundla kusini na ezi ezenza kubenje? Yimali kusini na le ingunozala walo mbhodamo? Sizibuz’imibuzo engaphendulekiyo, siva ubuhlungu bentliziyo.

Uliqhawe Sindiso,iqhawe elifele ubuqhawe nokuzinikela, Ungcatshiwe usangcamla inkululeko, Wacuthelwa iintsuku usathe chuu, Bushunqulelwe ubomi bakho lashiyek’usapho lwakho lunyembezana, Kubangwa ubukhulu nezikhundla.

Ababulali bazenza abacudisi nabangcatshi, Bona basishiya sinesingqala nesingqukru, Namhlanje sibulalana sodwa, Sibukeka njengezidenge kubaphambukeli, Sinenzondo ehamba nekratshi, Unozala yimpixano nembambano, Kukurhala, ukunyoluka noburhalarhume, Kubulawa imiphefumlo engenatyala , Kushiy’amawexu-wexu, amasela namazim, Isono sikaSindiso kukuzinikela.

Lala ngoxolo qhawe lamaqhawe, Ukufa kukufikele, ushiye umzila wentembeko , Uxhwilwe bubuxhwili nobubhedengu, Izirhalarhume nenjubaqa zikuthumele kooyihlo phambi kwexesha, Iintsunguzi zobudenge azinakugecwa. Liphalel’igazi lomAfrika, Laphalala lashiy’usizi nengxubakaxaka, Intshaba zixhelelw’eXhukwane, Kubabulali kusindwe ngobethole, Umnqweno wabo ufezekile, Umbuzo ngubani ozokulandela? Kulusizi nentlungu kwaMagaqa ngenxa yezandla ezimdaka, Izandla ezixwaye intukuthelo nentiyo, Siqalekisiwe eso sandla esidale inkedama, Sashiy’usizana olungumhlolokazi.

Iyakuzika loo nqanawe yobukroti ngeny’mini, Ubukrelekrele isezokuba bubu ethe-ethe, Ababulali bavukelane bodwa, Andishwabuli nto nje ndiyashwankathela, Sawuhlangulwa nguQamata, sivuse noMvelingqangi, Thethani inyaniso kuzokuthungeka loo manxeba kwabanyembezana, Bazenz’iitshomi kanti zintshaba ezitshabalalise itshantliziyo, Ubuntu bemka noMbombayi beza nombayi-mbayi, Sikhanywa yintambo yedyokhwe emqaleni, Kunqabe isimo nesimilo, Kwanqab’intobeko nentembeko, Kwadlanga ubugebenga nobulwanyana obukhatshwa bubunja nobugwinta, Lala ngoxolo mntakaMagaqa uThixo uzokulwela.