Landisiwe ixesha kumthetho oyilwayo wokuthengiswa kotywala

Umfanekiso ngabakwa Independent Media

ISEBE lorhwebo noshishino lulandisile ixesha lokuthunyelwa kweziphakamiso malunga nomthetho oyilwayo ojolise ekulawuleni indlela ebuthengiswa ngayo utywala eMzantsi Afrika.

 

UMphathiswa weli sebe uGqirha Rob Davies ukwinkqubo yothethwano namashishini kwanabantu abachaphazelekayo kulo mthetho uyilwayo (National Liquor Amendment Bill).

 

UDavies uthi ukwandiswa kwexesha lokuqhutywa kwenkqubo yokumanyelwa kwezimvo zabantu ngalo mthetho kuza kunika ithuba amalungu ePalamente ixesha elaneleyo lokufaka ezawo izimvo.

 

Uluntu lubongozwa ukuba lungathumela iziphakamiso zalo kwisebe lorhwebo noshishino malunga nalo mthetho de kubengumhla wamashumi amathathu kule nyanga.