Laphalal’ igazi

Kazi yozala nkomoni? Liyaphalal’igazi eNtshona Koloni, Laphalal’igazi eMpuma Koloni, Liyaphalal’igazi kwilizwe lonke, Waphel’umntu ngoonobenani, Bekungasekho ndlela yimbi na yokusombulula, Impi yomlomo seyilanyulwa ngezulu lezandla? Magwala ndini azandla zixhaph’igazi, Umzila wendlela sowufunwa ngempalalogazi, Intamb’enuk’ukufa irhintyela nabangenatyala, Shwangusha elidinga amakroti akwaThixo, Lihlambe ezongqondo zinetyhefu, Kuphele ukubulalana okunetyheneba.

Nguqulukubhode wenyhikityha orhangqwe nguSathana, Yinyhikityha nenyhudedede ekhatshwa bubudenge, Sigcampuz’egazini labantakwethu, Babulalana okwamaphela bodwa, Uphi na yena lo rhulumente wethu bephela abantu? Yasong’izandl’indod’enkulu bengquzulana abantu, Singalunqanda kanjani olu dushe kungabonwa ngasonye? Yaphel’imizi kwadalek’inkedama, Baphel’abantwana babantu kwadaleka abahlolokazi, Izulu lezandla, oocelemba nezinkempe basithathela izihlobo,

Sithini na ntozakuthi ukuze kube noxolo? Isiphelo sale nto sakuba yintoni na? Yinto ekumila kuni nale isuke yanamakroti abumini? Kunkcenkcez’igazi macal’onke, Bapholile abanikazi betekisi abaqhubi bayakrwempana, Kufunzwa ngabo benziwa amabhaku, Msebenzi mni lo uthengisa ngempilo zabantu?

Bawo wethu osemazulwini! Baphel’abantwana bakho ezantsi emhlabeni, Tshixa ezo ngcango kuphele ubundlobongela, Abantwana bakho basetyenziswa nguMtyholi, Ngulowo uzibon’ubunganga nobukroti, Wayeken’amagwala azimele phantsi kwezikhakha zoonina angabi savela, Niwayek’amakroti azenze idini lobudenge, Kodwa iyakuphuma nadlolwazana, Uba yimali le eyenza lo mbhodamo iqalekisiwe ndim, Uba kugquba uSathana usibambe apho sibancinci khona, Yizani nenyaniso nina baziyo, Liyabinz’ikrele lelishwa.