Lathitha kumantombazana edolophu yaseNgcobo

Nanjengoko uninzi luthe bhazalala kulo lonke eli lubonisa uthando egameni likaNelson Mandela, iqumrhu elingajonganga nzuzo iLathitha eNgcobo nayo izeke mzekweni yabonisa uthando kubantwana abangamantombazana kwisikolo samabanga aphantsi iThembeni esikule dolophu.

Eli qumrhu laqala ngonyaka ka2014, likhokelwa nguAkhona Hlekiso noAyabonga Mtyingizani abangamagqiyazana asematsha.

UAyabonga uthi emva kokufunda amabali amaninzi okungayi kwabantwana abasokolayo esikolweni ngelixa besexesheni kwenza ukuba bangene edolophini bacele uncedo koosomashishini ngeziqhusheki zangaphantsi (sanitary towels).

ILathitha iqokelele iipakethi zale miqamelo ezilikhulu ezithe zanikwa abantwana abazidinga kakhulu.

Abanye kwaba bantwana baphoswa ziintsuku ezintathu ukuya kwezintlanu bengafundi qho ngenyanga lakufika eli xesha, abanye xa lifike esesikolweni abonwe ngabanye abantwana bamhleke kuba nzima ukuba aye esikolweni kwakhona, oku kwenza kwehle nokuzethemba kwakhe azive ehlazekile.

Ziimeko ezifana nezi ezenze iLathitha ibhinqele phezulu ifune uncedo.

Usihlalo webhunga lolutsha eNgcobo uMkhanyiseli Tyali uthi ulutsha lweLathitha yintlobo yolutsha engenza ngcono le dolophu nelizwe liphela ngenye imini.

Ekhuthaza la manina angomso uTyali uthi, eyona nto ibalulekileyo sisikolo ukuze baphucule ubomi babo kunye namakhaya abo.

Ukwathi belibhunga lolutsha lale dolophu bavuya kakhulu iLathitha yenza iinzame zokuba kungabikho nalunye usuku umntwana azakuphosana nesikolo kuba esexesheni.

Egameni labafundi, * -Unathi Jamjam uthi baziva bewongekile bethandwa ngoosisi babo beLathitha, isithembiso abasenzayo sinye kukufunda bajonge iincwadi zabo, hayi amakhwenkwe.

isibhalo@inl.co.za