Lehlile inani lamanina kwipalamente yeli

Ngaphakathi epalamente. UMFANEKISO: PARLIAMENT ZA

Ngokwengxelo ekhutshwe ngunobhala wepalamente uXolile George, kumalungu azakungena epalamente kulo nyaka kukho ukwehla kwinani lamanina.

La malungu azakungena kule palamente ilandela ulonyulo lwenyanga ephelileyo aquka abantu abatsha abafana noSongezo Zibi, Mmusi Maimane, Gayton McKenzie nabanye.

“Kwipalamente egqithileyo besinamanina akumashumi amane anesihlanu ekhulwini eepesenti, ngoku sinamalungu afikelela kumashumi amane anesithathu kuphela ekhulwini leepesenti,” kucacisa uGeorge.

Uhambisa athi bona beyipalamente bakulungele ukuba kuqaliswe umsebenzi wokumiselwa kweenkqubo zonke zepalamente.

“Ukufungiswa kukaMongameli namalungu epalamente ngokubanzi, wonke lo msebenzi siwulungele thina silinde nje ilizwi elisigunyazisa ukuba senze oko,” kutsho uGeorge.

Kukho iingxelo zokuba ngenxa yokuba ipalamente isalungiswa emva kokutsha ngumlilo, kulindeleke ukuba kusetyenziswe ezinye iindawo zesixeko saseKapa.

“Siza kuqhubela yonke into okwangoku eCape Town International Convention Centre ekumbindi wesixeko saseKapa, ezinye ke iinkcukacha ziya kuthunyelwa kwabo bachaphazelekayo,” uhambisa atsho uGeorge.

Uthi banomsebenzi wokuqhelisa amalungu amatsha azakungena kula palamente njengesiqhelo.

“Ngamashumi amahlanu eepesenti ekhulwini amalungu ekulindeleke ukuba aqheliswe indlela yokusebenza yasepalamente, ngoko ke siza kuwenza lo msebenzi kungekudala kuba ngumsebenzi owenziwa rhoqo xa kukho amalungu amatsha afikayo,” kutsho uGeorge.

Owayesakuba sisithethi sikaMongameli uCyril Ramaphosa, uKhusela Sangoni, uzakuba lelinye lamalungu azakungena epalamente ekwangumntu omtsha.

Intombi kaSicelo Mhlauli owabulawa ngenxa yomzabalazo ngo1985 eKaladokhwe, uNonceba Mhlauli, uzakuba lelinye lamalungu amatsha angena kula palamente.

Ukukhula kwamalungu wemibutho ephikisayo kungabangela ukuba kuxoxwe ngendlela ephucukileyo kunangaphambili.

Iveki ezayo kulindeleke ukuba iphele kucaca icala malunga nokusungulwa kwepalamente. Imibutho equka iANC ineengxaki zangaphakathi ngenxa yezigqibo zokuba ngubani abahambisana naye kwimibutho ephikisayo.

Ukanti kwelinye icala, umbutho weAction SA nawo uvakalisa ukunganeliseki sisigqibo esithathwe ngumbutho weDA sokuba uzakusebenza neANC epalamente kazwelonke. Indibanisela yemibutho ephikisayo kweli yayithe ayinakuze isebenze ngokubambisana nombutho weANC.