Libhengeziwe igama lozakubambela uKumkani Buyelekhaya Dalindyebo

Nkosana Jongisizwe Mthandeni Dalindyebo


IKOMISHINI yesebe lentsebenziswano kurhulumento kwakunye nemicimbi yeenkosi (Cogta) ibhengeze igama likaNkosana Jongisizwe Mthandeni Dalindyebo njengoselungelweni lokubambela uKumkani Buyelekhaya Zwelibanzi Dalindyebo.


UNkosana Jongisizwe wolekela uKumkani uBuyelekhaya, odontsa isigwebo seminyaka elishumi elinesibini kwintolongo yaseMonti.


Amalungu obukhosi bakwaDalindyebo ebephakamise igama likaNkosana Jongisizwe nelikaNkosana Azenathi Dalindyebo kule komishini. UNkosana Azenathi ngunyana wokuqala kaKumkani Buyelekhaya.


Umsebenzi wale komishini ibikukujonga oyena mntu uselungelweni lokubambela uKumkani Buyelekhaya. Isithethi sobuKumkani babaThembu uNkosi Daludumo Mtirara uthi bayavuya ude waqatyeliswa umba wokuba ngubani ozakubamba endaweni kaKumkani Dalindyebo.


Isibhengezo sale komishini karhulumente siza kwiintsukwana emva kokuba iikumkani zaseMpuma Koloni zithe zatyelela uMongameli Jacob Zuma eRhawutini kwiveki ephelileyo ngenjongo yokumcela ukuba axolele unyana kaKumkani Sabata Dalindyebo.


Eli gqiza beliye eRhawutini beli quka iKumkani yamaXhosa uMpendulo Zwelonke Sigcawu, eyabaThembu baseRhode uSiyambonga Dalimvula Matanzima, eyamaMpondo aseNtshona uNdamase Ndamase, eyamaMpondo aseMpuma uKumkanikazi Lombekiso MaSobhuza Sigcau.


IKumkanikazi yamaRharhabe uNoloyiso Sandile ayikhange iphumelele kodwa ibimelwe nguNkosana Zolile Burns-Ncamashe.


Othethela eli gqiza, uNkosana Mlamli Ndamase uthe: “Ububele nothando alubonakalisileyo (uZuma), businika ithemba lokuba angaxolelwa uZwelibanzi. Emva kwendibano, uMongameli usixelele ukuba uzakusinika ingqwalasela isiphakamiso sethu sokuba makuxolelwe ikumkani yabaThembu.”


Kodwa uMtirara ulumkise uNdamase ukuba “ohlukane” nemiba emayelana nobukumkani babaThembu. UMtirara uthi indibano yokuxoxa malunga nomba wokubekwa kukaNkosana Jongisizwe izakubanjwa ingaphelanga le nyanga.sithandiwe.velaphi@inl.co.za