Libhengeziwe iqela elixhasa ugqatso lukaMvenya

Usihlalo weDemocratic Alliance eMpuma Koloni uVeliswa Mvenya. UMFANEKISO: SIYANDA JANTJIES

Usihlalo weDemocratic Alliance eMpuma Koloni uVeliswa Mvenya, ulibhengezile iqela leenkokeli ezimxhasayo kugqatso lwakhe lokuba yinkokeli yeli qela kweli phondo.


Umhla wamashumi amabini kule nyanga ibilusuku lokugqibela lokuthunyelwa kwamagama abagqatswa abazakuthabatha inxaxheba kwinkongolo yephondo ezakubanjelwa kwihotele i-ICC eMonti,  ngomhla weshumi kwinyanga ezayo.


UMvenya, inzalelwane yaseNgqamakhwe eneminyaka ekwishumi elinesixhenxe kwiDA, ukhuphisana noNqaba Bhanga obefudula ekwiqela leCongress of the People. UBhanga uzibandakanye neDA ngonyaka ka-2014.


Esi sikhundla bakhuphisana ngaso, uMvenya noBhanga, sivuleke emva kokuba uAthol Trollip ethe wamkela isikhundla sokuba nguSodolophu eNelson Mandela Bay.


Abagqatswa abaxhasa uMvenya baquka uTerrence Fritz okugqatso lokuba lisekela nkokeli, Lodewyk Gallant okugqatso lokuba lisekela nkokeli, Gustav Rautenbach okugqatso lokuba ngusihlalo, uCeleste Barker, okugqatso lokuba ngusekela sihlalo, Desmond Petersen okugqatso lokuba ngusekela sihlalo kwanoKobus Botha okugqatso lokuba ngusekela sihlalo.


“Eli qela lingqamana ngqo nombono weDemocratic Alliance. Aba bagqatswa bakulungele ukuthabatha ulawulo lorhulumente baseMpuma Koloni kwiANC ngo-2019,” itshilo ingxelo ekhutshwe ngumanejala wephulo likaMvenya uKobus Botha.