Libuyile igqwetha elarhwaphiliza imali

Umakhwekhwetha wegqwetha eliyinzalelwane yaseBhayi, uMpumelelo Bond Nyoka, uthi ukulungele ukuchophela amatyala emva kokubuyiselwa kwakhona kumqulu wamagqwetha eMzantsi Afrika.

Igama likaNyoka liqhelekile kumatyala anobuzaza kuquka elokugwintwa kwenkosikazi yalowo wayengumongameli kweli, phantsi korhulumenente wengcinezelo, uMerike De Klerk, nalapho wayemele unogada wakwaDe Klerk uLuyanda Mboniswa, ityala lokushishina ngeziyobisi eBangkok kwalowo wayengunobuhle woMzantsi Afrika uVanessa Goosen, kwakhona igama lakhe lavela kwikomishoni yenyani noxolelwaniso eyaziwa nge TRC.

UNyoka oyinzalelwane yelokishi yaseNew Brighton, ubuyiselwe amagunya akhe okubaligqwetha nokuba lelidlulisela amagunya kwezezindlu entloko kweyoMnga kunyaka ophelileyo kwinkundla ephakamileyo yaseMpuma Koloni, eMakanda.

Amagunya obugqwetha kaNyoka ohluthwa kweyeSilimela ngonyaka ka2004, emva kokufunyanwa enetyala lokusebenzisa ngobuqhophololo imali yabo wayebamele engamakhulu amane amawaka erandi (R400 000).

“Nangona ndayihlawulayo nje imali ngelibonisa ukuzisola kodwa ndasifumana isohlwayo esiqatha kodwa, ndifunde ukuba xa usenza okuhle uyavuzwa kanti xa usenza okubi ulindwe sisohlwayo,” utsho uNyoka.

Kwelixesha lokohluthelwa amagunya uNyoka uphulukene nento yonke ebenayo.

“Ibiyiminyaka elishumi elinesine yobunzima nasemnyameni, ndaphulukana nomzi wam eBlueWater Bay, iimoto zam nkqu nomtshato. Kwisithuba esingaphantsi kweenyanga ezimbini efumene amaphepha amgunyazisa ukuba abuyele emsebenzini kwakhona, uNyoka ufumene umsebenzi wokuba amele inkonzo iEnlightened Christian Gathering kwityala lokunyathelana kwabantu kuletyalike ngethuba logxalathelwano kubalekwa isichotho ngomhla wamashumi amabini anesibhozo kweyoMnga kunyaka ophelileyo.

“Ndikulungele ukuchophela elityala yaye nakuleminyaka ilishumi elinesine bendingaphumlanga nanjengoko bendilola ingqondo ngokufunda nangokuzibandakana kwezinye iinqubo zomthetho. Umthetho usegazini kum, yiyolonto ndinganikezelanga,” uphawule watsho uNyoka.

UNyoka ungqinile ukuba ngomhla wesine kulenyanga ufumene imbalelewano emnika onke amagunya okuba achophele elityala. “Mandiyithethe inyani yokuba ndisisihlobo sezinyo kwelibandla kuba ndaziswa kwibhodi yalo kunyaka ophelileyo ngumhlobo wam ozinze eKapa ngoku, bendisoloko ndicebisa ngezomthetho kwinkokheli kodwa oko akuthethi ukuba ndiwuzingele lomzesebenzi, ikwayibhodi ebone ndikufanele ukumela ibandla nanjengoko ibizithanda iingcebiso zam kuquka namanye amalungu kwelibandla,” utshilo uNyoka.

Umhla wokuqaliswa kwetyala awukaziwa, kodwa ulindeleke ukuba ubekulenyanga xa isithela, kodwa uNyona umaxhapheshu udibana namangqina kuquka umphandi wetyala ngelenza amalungiselelo.

“Ndifuna ubulungisa bodwa kwelityala yaye umbuso ndifuna ubhence ukuba kubekho ukungakhathali” utshilo.

Nangona edlalele amakhasi esifubeni ngetyala elilandelayo kwakulenyanga, untluvise wathi lilapha eBhayi yaye libandakanya umbutho wezopolitiko.