Libuyiselwe ityala lobuqhophololo laseAmathole!

Ityala lobuqhophololo elityatyekwa unobhala weANC kwingingqi yaseAmathole, uThembalethu “Teris” Ntutu, kwakunye nabantu abalishumi elinesixhenxe (17) abaquka oosomashishini kwakunye namagosa awayesebenza kumasipala woMnquma, liphinde labuyiselwa kuluhlu lwamatyala kwiNkundla ePhakamileyo yaseMthatha.

Ngokwengxelo ephuma kwisithethi seGunyabantu lezoTshutshiso, uLuxolo Tyali, ithi eli zengezenge letyala nelaqala ngonyaka ka2017, libandakanya ukunikwa umsebenzi imali ezizigidi ezingapha kwamashumi amane kwinkampani ezimbini kuMasipala waseMnquma.

Eli tyala, nelalimiswa amatyeli ngamatyeli, laye lamiswa kunyaka ophelileyo njengoko liphinde labuyiselwa kulo nyaka.

NgoMvulo kule veki liye laqalela apho kuvele abatyholwa abayi-15 enkundleni eMthatha. Abathathu khange babonakale uMasuku, uTasana kwakunye noNqwena nabathe bakhutshelwa amaphepha yinkundla okokuba babanjwe ukuba abekho nakusuku oluzayo.

Eli tyala liza kuqhuba kwakhona kwiNkundla ePhakamileyo eMthatha ngomhla we9 kweyoMsintsi.