Lidutyulwe labhubha ibanjwa lisaqhwesha enkundleni

 Ngentseni yangoMvulo, amapolisa adubule indoda yafa ngethuba
izama ukuqhwesha ngaphakathi kwamasango enkundla ephakamileyo yaseMthatha.

Umfi lo udutyulwe waze wayokuwela nganeno kwesango kanye
emva kokoxutha umpu kwelinye lamapolisa akhapha amabanjwa.

Ekoxutheni lo mpu kwipolisa, umfi ulihlabe ngebhozo ekusaphandwa
ukuba ulifumane phi.

Iqela lamabanjwa libalekele ngaphakathi kwesakhiwo sale nkundla
nalapho kuthe kwachithwa ixesha elide kusenziwa ugqogqo ngamapolisa abexhobe ef’amacala.

Intloko yezonxibelelwano kumapolisa ephondo uMzukisi Fatyela,
udize ukuba umfi lo ebejongene namatyala aliqela aquka uphango lweposi
yaseLibode nolwaseTsomo, apho kwadutyulwa uWarrant Officer Dukuza.

OkaFatyela uthe, “Ibhozo lakhe lifumanekile kwindawo yexhwayelo
ngethuba ipolisa kuye kwanyanzeleka lileqiswe esibhedlele ukuze lifumane
unyango.

Namhlanje eli banjwa belizokuvela phambi kwenkundla mayela
nela tyala laseLibode apho kwahlatywa ipolisa.

Wongeze wathi, “Eyona nto incedisileyo kukuqina
kokhuselo kuba ngebeqhawulise kwaphela ukuba bekukho ikroba.

Igqwetha ebelikufutshane ngethuba lesehlo lithe, “Kuye
kwanyanzeleka ukuba kumiswe zonke iinkqubo zenkundla nabasebenzi bakhutshelwe
ngaphandle ngethuba kusakhangelwa la mabanjwa ngaphakathi kwesakhiwo senkundla”.

Oziboneleyo ngamehlo uthe, “Ndiqinisekile ngezithonga
ezisibhozo ezikhale apho, kuba umfi lo naye ebenawo umpu ekubonakalayo ukuba
uwoxuthe kwela polisa alihlabileyo. Ndikrokrela ukuba lo mfana uziwele ngenxa
yokuphelelwa ngamandla ngethuba ezama ukuphuma kwisango, kuba ebesele
edutyuliwe ngethuba ekhangelwa ngaphakathi.”

Wongeze wathi bona babone amapolisa amabini kuphela ngethuba
lodubulwano, nto leyo ithe yaphikwa ngokaFatyela esithi, “Beluluqilima
ukhuselo yiyo le nto ishumi elinesibini liphinde labanjwa.”

Abo babanjiweyo babuyiselwe kugcino lwamapolisa kwizisele
zentolongo iWellington.

Ityala linikezelwe kubaphandi bamapolisa azimeleyo i-Independent
Police Investigative Directorate.