Ligwetywe ngokuphindeneyo ityendyana laseMt Fletcher eladlwengulayo

LIFUMENE isigwebo sobomi esiphindaphindeneyo kunye neminyaka engamashumi amabini lithothoza kwesimnyama isisele ngoLwesihlanu ityendyana eladlwengulayo.

UDalumzi Ndzila (24) welali iSaqhuthe eMount Fletcher ufunyenwe enetyala lokuzithathela ngolunya kumzimba wangezantsi kumabhinqa aselula ngomhla weshumi elinesithandathu kweyeThupha nyakenye. Ngokwengxelo yenkundla yale dolophu yaseMount Fletcher uNdzila wawonzakalisa ngemini enye amaxhoba akhe omabini kwiziganeko ezahlukeneyo.

Ixhoba lokuqala eliyintwazana eminyaka ilishumi elinesibhozo wadibana nalo kwilali iSaqhuthe wayiqweqwedisela kwihlathi elikufuphi emini emaqanda, ze walidlwengula izihlandlo ngezihlandlo walishiya lisakhwanqisekile waqhubeka nohambo lwakho.

Ingxelo ithi kwilali iNdzingeni ekude kufuphi wonde ngexhoba lakhe lesibini eliminyaka ingamashumi amabini ze walirhuqela emfuleni nalo walondla izihlandlo walishiya lidandathekile.

Omabini amaxhoba avula ityala ngokukhawuleza ze inkcaza yawo yakhomba kuNdzila owathi wavalelwa ngokukhawuleza, wayalelwa nebheyile.

Emva kokulikhanyela ityala enkundleni uNdzila ubonwe njengomntu ongazisoliyo ngesenzo sakhe ze ubungqina bonke obuthiwe thaca ngumcuphi babonakalisa iinzame zamaxhoba zokuzivikela.

Kanti nokungakwazi kwakhe ukucacisa ubudlelwane babo kwenze inkundla igqibe kwelokumohlwaya kanobom ngelinge lokwenza isifundo nakwezinye izigila-mkhuba.

Othethela amapolisa aseMount Fletcher uRaphael Motloung uthe bengamapolisa basamkele ngovuyo isigwebo kuba sibonisa ukuba izaphula-mthetho azinandawo kwingingqi yaseMount Fletcher.

Ukwathe isikhululo sothulela umnqwazi umphandi okwazileyo ukuveza ubungqina obuluqilima enkundleni.