Ligxothiwe ishwangusha eNgcobo

Intaba yaseNgcobo enezibhalo zecawe yakwaMancoba Seven Angels Umfanekiso: Isolezwe lesiXhosa

Amagqirha kwaneenkokeli zakwalizwi bakholelwa ukuba aligxothile ishwangusha elambethe idolophu yaseNgcobo emva kokwenza unqulo kwanomthandazo kule dolophu ngempelaveki.

Ukusukela ngoMgqibelo ukuya ngeCawe eNgcobo kwimpelaveki esisuka kuyo, iinkolo ngeenkolo bezingungelene kule dolophu ukugxotha ilishwa elabangela ukuba kubhubhe amapolisa amahlanu nejoni kuquka namalungu asixhenxe ebandla lakwaMancoba.

NgoMgqibelo, amagqirha ebeseNgcobo esenza unqulo, ngeligxotha ishwangusha logama abakwalizwi bathe babamba umthandazo ngeCawe.

Oku kulandela emva kokuhlaselwa kubulawe amapolisa amahlanu esikhululo samapolisa eNgcobo, kuquka nejoni ngomhla wamashumi amabini anesithathu kwinyanga ephelileyo.

Ukubulawa kwabo koyanyaniswa nebandla iMancoba Seven Angels Ministries elikwilali yaseNyanga eNgcobo nasele bequqa kwinkundla yamatyala eNgcobo malunga netyala eli.

Ukanti iinkosi, iinkokeli zemveli, abahlali abangapha kwamakhulu amane kuquka nezihlobo zamaxhoba ahlaselweyo bebeyinxalenye nalo mthandazo.

Umthandazo ubukhokelwa ligqiza eliphuma kwiofisi kaMphathiswa weSebe lezoKhuseleko kwakunye nezoThutho ephondweni uWeziwe Tikana ekunye noMkomishinala wamaPolisa ephondweni uNjengele Liziwe Ntshinga.

UMphathiswa weNtsebenziswano kuRhulumento kwakunye neMicimbi yeMveli uFikile Xasa kwintetha yakhe uye wabongoza uluntu lwala mmandla ekubeni lusebenzisane neenkosi zabo kuquka neenkonzo.

Uthi umthandazo zinjongo zokuvala inxeba kwizihlobo kwanabasondeleyo kumaxhoba.

UXasa uthe okuthe kwenzeka eNgcobo abanqweneli ukuba kuphinde kwenzeke naphi na. Ulebele ngokukhuthaza uluntu lwala mmandla ekubeni lungazigcini emizini yabo izaphulimthetho.

UMkomishinala uNtshinga ubongoze uluntu ukuba malohlukane neenkonzo ezingathembakaliyo kwaye luzibhekelise.

“Umnqweno wethu ngokuzokufaka umthandazo ngowokuba xa simka apha sishiye ithemba nokholo kusuke ukoyika,” utshilo uNtshinga.

Ukwabulele onke amasebe karhulumente ancedise eNgcobo ngenkxaso nangemithandazo.

Ukwabulele neqela lamapolisa elithe lakhwela entabeni ngethuba licima umzobo owabhalwa libandla iMancoba Seven Angels Ministries.

Abarhanelwa bavelile kwinkundla yamatyala eNgcobo ngoMvulo kule veki ze ityala lamiselwa umhla wesixhenxe kwinyanga yoMsintsi njengoko kusenziwa uphando.