Lihlehliselwe ingomso ityala lesidlwengu sasePitoli

Umfanekiso ngokaSABC

Isigwebo sendoda
eneminyaka enamashumi amabini anesithathu (23) sihlehlisiwe kwinkundla
yamatyala yasePitoli namhlanje. UWilliam Ribombo wafunyanwa enetyala
lokudlwengula amantombazana amabini aneminyaka elishumi elinesine(14) ngonyaka
ka-2014. Isisgwebo sihlehlisiwe kuba engafikanga uMantyi enkundleni.
Kulindeleke ukuba lichotshelwe ngomso ityala kwakhona.

Intombi
yokuqala wayidlwengula kwilali yakuMmotla kufutshane nakwaTemba kwiphondo laseNorth
West endleleni eya eRatjiepan kwinyanga yeKhala kwango-2014, intombazana yesibini
wayidlwengula kwinyanga yeDwarha  kwangonyaka
ka-2014 kufuphi nesibhedlele iJubilee apho wadlwengulelwa phantsi kweBhulorho
nguRibombo. Kwingxelo yamanani olwaphulo-mthetho elizwe lonke ekhutshwe lisebe
lamapolisa namhlanje, iziganeko zodlwengulo zinyukile xa zithelekiswa nonyaka
ophelileyo.