Lijikeleza eMpuma Koloni ibhunga lamaphondo

Ibhunga lamaPhondo ePalamente kaZwelonke (National Council of Provinces) liqalise ukujikeleza eMpuma Koloni ukusukela ngoLwesibini wale veki ngelizama ukuqwalasela ukugqithiswa kweenkonzo eluntwini.

Ingxelo ithi la magosa akweli phondo ekhangela umyinge womsebenzi osele wenzekile kwinkqubo yokugqithiswa kwenkonzo eluntwini.

Ibhunga lamaphondo linoxanduva lokuqwalasela umsebenzi wokugqithiswa kweenkonzo eluntwini ngonyaka ngamnye ngokomgaqo-siseko ngokuthi bajikeleze kumaphondo eli loMzantsi Afrika.

Oligosa lonxibelelwano elijikeleza neli bhunga uSibongile Maputi, uthi bangene koomasipala bezithili ezithathu kuphela kweli leMpuma Koloni.

“Siqale ngokubamba indibano ezoba indlela yokusebenza eBhisho ngoLwesibini, ngoLwesithathu besiseChris Hani, Sarah Baartman nase-OR Tambo ngelijonga umsebenzi wokugqithiswa kweenkonzo eluntwini,” uthethe watsho uMaputi.

Eli gqiza belikhokelwe ngamalungu eli bhunga amele iMpuma Koloni kwibhunga lamaphondo kuzwelonke eKapa aquka uZukiswa Ncitha.

Abaphathiswa, oosodolophu, iinkokheli zemibutho yezopolitiko, oosihlalo bekomiti zepalamente yephondo nabo bakazwelonke kunye nabameli bombutho weSouth African Local Government Association (SALGA) bayinxalenye yeli gqiza.

“Sibenamagqiza amathathu ahlukeneyo aye atyelela aba masipala bezizithili ezithathu ziquka iChris Hani, Sarah Baartman kunye ne-OR Tambo,” uthethe watsho uMaputi.

Eli gqiza lepalamente sele livela kumaphondo afana nephondo laseKZN ngelikhangela inkqubela kwinkqubo yokugqithiswa kwenkonzo eluntwini.

UMphathiswa uSakhumzi Somyo nguye obemele inkulumbuso yeli phondo kule nkqubo nanjengoko ingakhange ikwazi ukuthatha inxaxheba kule nkqubo. Olu tyelelo lunika amalungu ebhunga lamaphondo ithuba lokuba azibonele umsebenzi oqhubekayo, becebisa bekwanyanzelisa inguqu apho kukho imfuneko.

“La malungu athathe iveki esabela kanye koomasipala nakumasebe karhulumente ngenkqubela eyenzekayo kwiinzame zokugqithiswa kweenkonzo eluntwini laseMpuma Koloni,” utsho uMaputi.

IMpuma Koloni liphondo elisenengxaki zeendlela,izikolo zodaka, umbane ongekafiki kwabathile nezinye iingxaki, la malungu kulindeleke ukuba anikwe ulwazi ngoku.

Ingxelo ithi eli gqiza lityelele amasimi olimo nendawo efuye inkomo zokusenga eShilow eWhittlesea.