Lijikeleza eMzantsi Afrika ibhunga lonyulo leSADC

Nanjengoko sele ibhengezwe ngokusesikweni nguMongameli uCyril Ramaphosa, usuku lolonyulo lorhulumente kazwelonke nowamaphondo, iqalile ingxokoze yemibutho yezopolitiko.

Ibhunga elijongene nolonyulo kumazwe akumazantsi weAfrika, iSouthern African Development Community Electoral Advisory Council, ityale amagosa wayo kweli loMzantsi Afrika.

Ingxelo ithi injongo kukuba aqinisekise ukuba kulungiselelwa unyulo ngendlela esemthethweni okanye engenamkhethe, ulwaphulo mthetho nobundlobongela.

Ukuqinisekisa ukuba imeko intle ilungile phambi konyulo kubangela ukuba iziphumo zalo zibhengezwe ngokuqinisekileyo njengezisemthethweni ngenxa yolwazi oluqokelelwe leli bhunga neminye imibutho.

Umbutho wezizwe ezimanyeneyo (UN) nawo uthumela igqiza lawo ukuba lijonge ukukhululeka konyulo oluqhutywa kweli lizwe.

Oku kwenzeka logama ikomishoni ezimeleyo yolonyulo kweli iye yanqanda iinkokeli zopolitiko ukuba zahlukane nokutyhola le komishoni ngokuthatha icala.

Umlawuli wale komishini, uSy Mamabolo, uthe ukungathenjwa okanye ukutyholwa kwale komishini kungadala ingxaki enkulu kwinkqubo yonyulo.

“Sisoloko sikhuthaza amaqela ezopolitiko ukuba eze ngaphambili nolwazi analo malunga nayo nantoni na enokuthi ingabikho mthethweni kwinkqubo yolonyulo phambi okanye ngomhla wolonyulo,” kutsho uMamabolo.

UMamabolo ukuthethe oku emva kokuba kukho iinkokeli zemibutho ephikisayo ezikhuphe iingxelo zokuba umbutho weANC uza kwenza ubuqhophololo ukuze uphumelele.

Ukanti umbutho weMK Party kwiphondo laseKZN sele uqalile ukutyhola umbutho weANC ngokugrogrisa amalungu ayo ngokunxiba izikipa zalo mbutho. Kukhulu ukungaboni ngasonye nokungavisisani phakathi kweMK Party kunye neANC kwiphondo laseKZN.

IKZN ibonwa njengomhlaba otyebileyo ngamaqela ezopolitiko kuba inamanani aphezulu abavoti xa ithelekiswa namanye amaphondo.

IEFF, ANC kunye neIFP bavule amehlo bafuna ukulawula eli phondo. Amagosa webhunga elijongene nolonyulo kwiSADC aza kujikeleza kwiindibano zale mibutho ngelizama ukuqinisekisa ukuba akukho bani uhlukunyezwayo okanye ophazanyiswayo xa ekhankasela umbutho wakhe.

IKomishoni yolonyulo kweli kwelayo icala ithembise abantu boMzantsi Afrika ukuba amalungiselelo olonyulo azakuqhuba ngaphandle kwengxaki.

Iziko losasazo lukawonke wonke nalo iSABC ithembise amaqela ezopolitiko ukuba azakufumana amathuba alinganayo okusasa imicimbi yawo.