Lilahlekelwe ilizwe loMzantsi Afrika……..

Thandi Klaasen

Aphokoka ngokuphokoka amazwi ovelwano kusapho lwegqala lomculo womngqungqo uThandi Klaasen obhubhe ngeCawa. Imibutho yezopolitiko, amasebe karhulumente ngamanye ajoyine abo bagxwale emswaneni.

UKlaasen ebesenamashumi asibhozo anesithandathu ubudala. Usweleke ngentsasa yangeCawa kwisibhedlele saseEast Rand emva kokuhlutshwa sisifo somhlaza.

Le nzalelwana yaseSophiatown eRhawutini ibeyintandane kuluntu lonke leli loMzantsi Afrika kuquka nowayesakuba ngumongameli weli ongasekhoyo uNelson Mandela.

UMongameli weli uJacob Zuma uchaze uKlaasen njengomntu obenegalalelo kweli, hayi kumculo wodwa, nakwezopolitiko. “Ubengumntu othetha phandle ozimiseleyo kwezopolitiko, lilahlekelwe eli lizwe. Ebeliqhawekazi, ekwanguye nomzekelo ebantwini.” utshilo uZuma

Ukanti noogxa bakhe kumculo abafana noAbigail Kubeka, uDorothy Masuka, uLetta Mbulu nabanye bamchaze njengomntu obehlala ekhululekile kwaye ophiliswa ngumculo.

UMphathiswa wezobugcisa kuzwelonke uNathi Mthethwa uvakalise inkxaso yesebe lakhe ngakolusapho de abekwe kwikhaya lakhe lokugqibela okaKlaasen.

Uzakubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngoLwesihlanu umhla we-27 kweyoMqungu, ngelixa inkonzo yesikhumbuzo ihlelelwe uLwesithathu umhla we-25, nangona nje indawo ingekaqinisekiswa.

Ngokwengxelo uKlaasen wamoshakala ubuso bakhe ngenxa yerhasi eselula ngokweminyaka kodwa oko akuzange kumvalele ukuba makangafezekisi amaphupha akhe okucula.

Ukanti igqala kumbutho weANC nokwayingcaphephe kwezolwimi uPatricia Dlulane (80) uthe, uKlassen ushiye umzila omkhulu kuluntu. Ubabonisile abantu ukuba nabani na angayenza into afuna ukuyenza nokuba imeko ithini.

“Sibuhlungu ngokushiywa nguye kodwa ixesha lakhe lifikile besingazokumbamba koko ushiye umzila omkhulu kweli lizwe. Xa ungumntu, ubhubhe, makushiyeke kuthethwa ngawe kwaye kuthethwe ezintle ngawe. Umculo wakhe obewucula ngumculo obunomyalezo,” utshilo uDlulane.