‘Lindela usuku lokufa endlini’

UWinnie Venge

KAPA:

“Andiqondi ukuba ikhona into esinokuyenza thina xa kunjalo. Xa oogqirha befuna kuphuculwe imeko yesigulana mhlawumbi befuna umatshini, baye basibhalele ileta ze silandele apho,” utshilo uNtomboxolo Makoba Somdaka, uSomlomo kaMphathiswa wokuHlaliswa koLuntu eNtshona Koloni.

UWinnie Venge, 45, ongumama wabantwana abathathu, ongasebenziyo, ubhuqwa zizintso kwikhaya lakhe. Oku kulandela emva kokuba oogqirha bemxelele ukuba akukho nto banokuyenza makalindele usuku lwakhe lokubhubha nanjengoko bedize ukuba izintso zakhe zifile yaye zibambelele nje ngeepesenti ezintlanu phambi kokuba inyama iphulukane nomphefumlo.

“Ndiqale ukugula ngomhla wesixhenxe kweyoMqungu kulo nyaka, bendingayazi ukuba ndinantoni, into ibisenzeka bendinephika ndiphelelwa ngamandla, xa ndihamba ndinengqaqambo kumazantsi esisu. Ndiye ndaqaphela ukuba ndiyopha, qha ndacinga inokuba kufike ixesha lokuya engceni, kodwa eli gazi alipheli oko ndandiqale ngomhla wokuqala kwinyanga ephelileyo de kube ngoku. Emva kweentsuku ezisixhenxe zonke ndiqonde mhlophe ukuba ayilo gazi lempilo eli kuba ndiphuma amahlwili. Zabe iintlungu kumazantsi esisu zingandiyekanga ze ndaleqiselwa kwisibhedlele saseKTC,” utshilo uVenge ngethuba ezityanda igila ngesimo sakhe sempilo, nanjengoko egcuma ziintlungu kwikhaya lakhe.

Le nkosikazi ithi eKTC yafika yathiwa idrip yanikwa neepilisi zokucwangcisa.

Uthi ukubuya kwakhe esibhedlele eKTC zange kubekho mehluko nto leyo yabangela ukuba ezinzulwini zobusuku bangomhla wesibhozo kwinyanga ephelileyo aleqiselwe kwisibhedlele saseMitchell’s Plain. Uthi wahlala ubusuku nemini edada egazini engafumani kuhoywa.

Uyavuma ukuba ngelingeni walufumana uncedo, ugqirha wafumanisa ukuba uneFibrous esibelekweni emva koko walaliswa esibhedlele iintsuku ezisixhenxe esenziwa uhlolo nekwafunyaniswa ukuba unengxaki yezintso ze walaliswa kwakhona kwigumbi labo baneengxaki zezintso.

“Ugqirha wandixelela ukuba izintso zam zifile zombini, yandothusa ke lo nto kuba bendisajonge le ngxaki yesibeleko,” utshilo.

Uthi ugqirha wambhalela incwadi eya kwisibhedlele iGroote Schuur. UWinnie uthi ngenene waya eGroote Schuur kanti uza kufika adityaniswe nonontlalontle owamothusa ngeengxelo zokuba akukhonto banokuyenza ngempilo yakhe.

Uthi eyona ngxaki wajikiselwa yona bubunzima bomzimba wakhe, ngelithi mkhulu akanakukwazi ukufakwa kubuxhakaxhaka beematshini kuza kunyanzeleka ukuba ehlise umzimba nanjengoko enobunzima obuyi-117kg.

Le nkosikazi idiza ukuba yona inobunzima bomzimba obungu 93kg. Esitsho kananjalo ukuba ukudumba komzimba wakhe ingakumbi amabele, imilenze kwanesisu kubangele ukunyuka kobunzima bomzimba.

UVenge uthi lo nontlalontle wadiza ukuba abanakukwazi nokumcebisa ukuba enze njani ukuhlisa umzimba kuba egula, engazokwazi nokuzilolonga.

Uthi ugqirha wadiza ukuba ukudumba kubangelwa yingxaki yesibeleko, nekulindeleke ukuba sikhutshwe.

Kungoku nje le nkosikazi inakekelwa yintombi yayo eneshumi elinesixhenxe leminyaka ubudala nephumelele ibanga leshumi kunyaka ophelileyo, nekunzima ukuba iye esikolweni kuba icingela imeko kanina.

Kule meko kwangenelela abahlali emva kokuba bebona ukuba le nkosikazi iyaphela ziintlungu, baqokelela imali bamphindisa kwakho kwagqirha.

Idiza ukuba ugqirha kwiziko lezempilo eMakhaza eKhayelitsha, nalapho athatha khona iipilisi zeHigh Blood Pressure, wamcebisa ukuba afumane umntu oneMedical Aid akwazi ukungena kwisibhedlele sabucala kuba zona zinayo iimatshini angancedakala kuzo kuba ziyabiza iindleko zonyango lwakhe.