Lininzi ithuba lokubuyela kuSTD10

Ulutsha lwaseDidikana eQonce ngethuba iNew Horizon Tutors ibancedisa ekufakeni izicelo zokufunda kwanokubabhalisela uvoto oluku2024. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Uninzi lwabantu lwayeka phakathi esikolweni luyekiswa ziingxaki ezohlukeneyo, abanye zange bafike nakwelabanga likhulu lalisaziwa ngokuba nguSTD10 nesele ngoku inguGrade 12.

Abo bakulo ngxaki ngoku banikwa ithuba lokuba baphindele kunganyanzelekanga ude ube uhlala edisikeni. USino Roger Fama ongumsunguli weNew Horizon Tutors eQonce, nengumbutho ozimelelyo wabantu abatsha ophuhlisa abafundi ngokubancedisa kwizifuno zabo zezibalo mahala, uthi baninzi abantu abayekiswa ziingxaki ukufunda besakunqwenela ukufunda.

NgoMvulo kule veki iNew Horizon Tutors isebenzisana nenkampani uVodacom bebeseGinsberg naseDidikana Hall eQonce apho bebencedisana nabantu abanqwenela ukubuyela esikolweni ukuqala kuGrade9, 10, 11 kwakunye noGrade 12.

USino Roger Fama weNew Horizon Tutors. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

“Ndacela inkxaso kuVodacom nge-intanethi kuba ndifuna ukunceda abantu basezilani nasezilokishini abanomdla wokubuyela esikolweni kodwa bengayazi ukuba bangafaka njani izicelo uku aplaya ngamanye. Baninzi abantwana abayeka phakathi esikolweni oku ziinzame zokucedisana nabo,” utshilo uFama.

UFama, uthi, lento yoku aplaya kumnatha ayikangeni ncam eluntwini nangona kukhuthazwa yona kodwa bengajongelwanto ngoqeqesho lwayo nangezixhobo zayo ezilalini. Uthi abanye bebethwa kukunqongophala kwemali yokuthenga idatha.

UFama uthi kwezindawo sele bezityelele khange baphoxeke beluphumile uluntu.

Uqhube wathi abafundisi ku aplaya kuphela bakwafundisa noluntu ngohlobo lokubhalisela uvoto njengoko sele lusemnyango.

Xa usiya kulamaziko uphatha isazisi sakho (ID), uphathe isiqinisekiso sendawo yokuhlala yakho kwakunye nento ekuchazayo apho wawufunda khona.

Indawo ekulindeleke ukuba iye kuzo kwezi ntsuku zilandelayo, kuseNolizwe Mpetha kwa wadi 41 eQonce, eNdevana Hall kwa wadi 49.

Ngomhla wama20 kwakunye ne24 kwakulenyanga bazakube beseGompo Hall eMonti kwa wadi 8 naseRubusana Hall eMdantsane kwa wadi 14.