Linyuka ngamandla ixabiso leetapile

Linyukile kwaye kulindeleke ukuba linyuke ngamandla ixabiso lengxowa yetapile eMzantsi Afrika. Ingxelo ithi ingxowa ebunzima buzikhilogram ezilishumi elinamagaqa aphakathi ngoko bunzima izakuxabisa amashumi asibhozo ukuya kwalithoba eerandi.

Kuthwa esi sisivuno sokugqibela sesizini egqithileyo, kulindeleke ukuba linyuke ngamandla elixabiso kwisivuno esizayo. Ukucima kombane kuchaphazele ngamandla amafama avelisa iitapile, oku kwenza ukuba lamafama akubona kufanelekile ukuba linyuke ixabiso leetapile. Ukunyuka kwexabiso lezichumiso nezinye izinto ezisetyenziswa ukulima iitapile zinegalelo.

Iingcali zokulinywa kweetapile ebezidibene eParys eFreyistata zithi inkcitho engaziwayo eyenziwa ngamafama weetapile nayo inegalelo lokunyusa ixabiso ezithengiswa ngalo iitapile. Ezi ngcali zithi lishumi elinesihlanu ukuya kumashumi amabini epesenti ekhulwini eetapile ezithi zibeyilahleko emva kokuvunwa.

Amafama anyusa amaxabiso ngelizama ukukhawulela iingxaki zabo zokubola kweetapile zawo, kuquka nezo zithe zabola ngethuba zilinywa. Iimvula ezine ngamandla kuMzantsi Afrika zityholwa ukuba nazo zinegalelo lokubolisa iimveliso yeetapile. Kaloku amafama abala inzuzo yawo esaqala ukutyala isityalo sawo, ngoko iingxaki ezivele endleleni zinyanzela ukuba enze amacebo okubuyisa lolahleko.

Umbutho oxhasa imveliso yeetapile kweli iPotatoes South Africa uthi uzakuxhasa amafama weetapile azimisele ukuza namacebo okulwa iingxaki zokuveliswa kweetapile. Abakwa Potatoes SA bathi kuninzi okunokwenziwa kusetyenziswa iitapile ezonakeleyo logama kusenziwa ingeniso ngamafama.

Lo mbutho uthi ezinye iitapile kwezonakeleyo zingasetyenziswa ukondla izilwanyana zasefama ezifana neehagu, kanti neegusha neenkomo nazo zingazitya. UJannie Basson ngumfama weetapile osele ephume izandla kumsebenzi wakhe wokulima itapile.

“Zininzi iingxaki ezibangela ukunyuka kwexabiso leetapile eMzantsi Afrika, ngoko ke abathengi mabafundiswe ukuba kutheni sinyusa ixabiso,” kutsho uBasson. Uthi ukunganikwa ulwazi kubathengi kwenza ukuba bahlale nolwazi oluncinci malunga nezizathu zokunyuka kwamaxabiso eetapile.

“Xa sinokufundisa abathengi ngezizathu zokunyuka kwexabiso kungenza ukuba nabo bazibone izizathu ezibangela ukuba sinyuse ixabiso leetapile,” kutsho uBasson. Indlela ephambili yokulwa lengxaki kukuba amafama aqalise ukuzivelisa iitapile zawo, noluntu ngokunjalo kumele ukuba luqalise ukuvelisa iitapile.

Amafama weetapile atyala igaqa elinye ukuze kulo xa zichumile iitapile kuphume ingxowa kumagqabi amathathu. Ukukhuthala kwamafama ukulima iitapile kuya kwenza ukuba lihle ngamandla ixabiso lengxowa yeetapile.