Linzulu inxeba kusapho lwepolisa elidutyulwe eNgcobo

“Ijoni lifela emfazweni, kodwa besisajonge lukhulu kuVido.”

La ngamazwi kaNomthandazo Mjoli olilungu losapho lwepolisa, uSajini Vakele Mjoli, 43, odutyulwe wabhubha ngoonqevu kwivenkile ebekuphangwa kuyo edolophini eNgcobo kwiveki ephelileyo.

UThandi nongusisi kaMjoli, uthi ibalimazile eyokubhubha kukabhuti wabo ingakumbi ngohlobo athe wabhubha ngalo. Uthi akuxhelekanga sapho kuphela kodwa nelali yonke yaseMbozi ixhelekile kuba uVido ibingumntu wabantu.

“Sothukile kuba noko besingekakulindeli ukubhubha kukaVido. Kodwa ke samkele kuba sele kwenzekile, akukho nto sinokuba sayitshintsha. Ubhuti ufele emfazweni njengejoni. Simkelwe kuba ebehoye nabantwana boodade bakhe, bexhomekeke kuye njengoko bengasekho oomama babo, ekwahoye nabakhe.

“Asikhali sodwa, ebenceda noluntu apha elalini engajonganga nzuzo, kungoko ngemini yomphanga kwakuzele ingathi sele ilusuku lomgcwabo kuba abantu babecinga imisebenzi yakhe,” utshilo uThandi Mjoli.

Ongasekhoyo emva kokubhubha kwabazali bakhe bobabini wamela ikhaya lakhe walivusa, wahoya nabantwana boodade bakhe abangasekhoyo.

UMjoli wayekade esebenza kwidolophu yaseKapa ithuba elide, ze ngo2014 wabuye weza eNgcobo kuba efuna ukuvusa ikhaya lakhe kwaye abe kufutshane nalo.

Izolo uLwesithathu; isebe lesiPolisa belibambe iNkonzo yeSikhumbuzo kaMjoli eBhojana Methodist Church eNgcobo.

NgoMgqibelo uza kube ebekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ekhayeni lakhe kwilali yaseMbozi kuGatyana.

Ngasemva ushiya inkosikazi yakhe, ubhuti wakhe, abanye oosisi bakhe, abantwana bakhe ababini kwakunye nabatshana bakhe ebebejonge kuye.

Abarhanelwa ababe yokuxhomisa kule venkile babe bahlanu, ababini abakabanjwa basakhangelwa, abanye ababini babanjiwe omnye ubhubhile.

UMphathiswa wezoThutho kwakunye noKhuseleko eMpuma Koloni, uXolile Nqatha, uthi makungaphunyulwa kwenziwe umzekelo kubanjwe aba babini bangekafumaneki abarhanelwa, ekwalilisana nosapho lakwaMjoli.

OliLungu lePalamente eKapa, uFikile Xasa, udlulise amazwi kusapho naye, ekwabongoza uluntu lusebenzisane namapolisa ngalo lonke ixesha ukunqanda ulwaphulomthetho.

Ityala lokuzama ukubulala kwanelokubulala livuliwe.