Liphi ikamva lomntu omtsha?

Mlisela nomthinjana wezwe lakowethu, Khululani idyokhwe yobukhoboka enizithwalise yona, Yiqobeni idyokhwe yobuvila niyenz’ithambe, Khululan’amatyathanga enizibophe ngawo wobufede, Abasengi basengel’emlonyeni naseselweni, Zenilibale kunyotha kwelo selwa nakungcamla intloya, Ixesha alimkanga namathuba , Koko lize nenyhweba kavuk’uzenzele, Icekwa lilele kuwe mnt’omtsha, Uba ulala nalo elo cekwa uya kuqhobosheka kude kube sekupheleni kwehlabathi, Qiqa qhawe langomso uliqhayiya lesizwe.

Musani ukuvumela iziyobisi zilawule iingqondo zenu, Guqukani kwisimo sokulala emqokozweni, Intswelangqesho mayinganenzi nibe ngamaxhoba eziyobisi, Intswelangqesho mayingadodobalisi amaphupha enu, Intswelangqesho mayingavalwa ngobunxila, Zixhobiseni nifunge ningajiki ningabahoyi oofunz’eweni abanitsalela ezantsi, Imfundo mayenziwe ibe sefashonini ixesha litsho, Oneentsiba zokufunda makafunde ayityekeze, Imfundo liqula elingazange latsha nangasiphi isomiso, Kulusizi kongenamva nongenamphambili, Oseng’ikati uza kuba sisingculelo sokuyilathiswa ngoohlohlesakhe, Kulithamsanqa koonentsiba kuba ubomi bubamthebelele, Imfundo sisikrweqe sokugxoth’ikat’eziko, Makufundwe imfundo ayosuleli ayilo bhula.

Layenza lento ulutsha luka1976, Aningeland’ekhondweni na mabhaku esimanjemanje? Siphila kwilizwe elinobunzima, Ilizwe apho olihlwempu uhlwempuzeka ngakumbi, Ilizwe labantu abahleli ngokukholoselana, Ilizwe elityebisa asebetyile , Wena ulambileyo uyakufa namthanyana, Iyonke lo nto ifuna ukuzinikela komntu omtsha, Ikwafuna inyameko nenzondelelo, Impumelelo yakho mnt’omtsha isezandleni zakho, Inzim’indlel’eya empumelelweni inomnqantsa kwaye inomvambo, Impumelelo akusi ikhona ayilovukazi.

Musani ukuzenza amaxhoba otywala, Musani ukuzenza amaxhoba eziyobisi, Musani ukuzenza amaxhoba kwezi zixhiliphothi, Musani ukuzenza amaxhoba kwaba xholovane, Musani ukuzenza amaxhoba koswanasibomvana, Oozungul’ichele basebenzis’intlupheko yomnt’omtsha, Bayijike bayenze intlutha kubo, Musani ukuzenza amaxhoba niza wuxhaphazeka, Intswelangqesho ngumcelimngeni ongasiweso.

Ugqatso lobu bomi lufuna umntu oqiqayo, Ugqatso lobu bomi lufuna umntu ongqondo izinzileyo, Ugqatso lobu bomi lufuna umntu ozikisisayo ukucinga, Ugqatso lobubomi lufuna umntu ohluzekileyo kulo mhlab’ungentla, Ugqatso lobu bomi lufuna umntu onobulumko , Ugqatso lobu bomi lufuna umntu ochubekileyo, Ugqatso lobu bomi lufuna umntu othobekileyo, Kungenjalo uyakuzifumana sowukwantshabalala. Banoyolo abagcampuza emarhiweni aluhlaza, Kuba le ntlupheko bakuyiva ngondiva, Mhla nafa nakubalisa ngendlala na emazulwini? Babe oonyana boonantsi bephulula izisu eziyimipatsiya , Lo nto iya kukwenza itshivela elivela ezantsi emhlabeni, Inkululeko yomnt’omtsha isezandleni zakhe, Icebo linye kukukhulula ehakini, Ungaqhoboshi ingqondo ngenxa yokoyika, Ayilo lizwe lamabhetyebhetye eli.

Zixhwithele mnt’omtsha kuloo ngobozi igcwel’intlutha, Ukubekwa kwezithebe sukulindela injoli uba mayijole, Hleze kuthi kant’unyoko walotyolwa ngamaduna, Buyadlavuk’ubudlelwane xa kusabiwa izithebe, Zijamelane izizwe kuphel’uxolo, Sakumthathaphi umgwebi uSokhetye? Ulutsha lunamandla qha alunamdla, Ulutsha luhlakaniphile qha aluhlaziyekanga, Ulutsha malukhuthale lungakhuthuzi, Vuka mnt’omtsha ikamva lakho lisezandleni zakho.