Liphi ingcwaba likaMadiba?

UKUVALELWA koluntu ekuboneni ingcwaba likaNelson Mandela, kubangele ukuphoxeka kwamawaka ngamawaka abatyeleli abafuna ukubona eli ngcwaba.

Noxa nje lingade lakhiwe libekumgangatho futhi bengavunyelwa abantu ukuba balibone elingcwaba kumzi kaMadiba eQunu eMthatha, ukhuselo ngakulo luhlala luluqilima.

Usapho lakwaMadiba luthi ukuphuculwa kweli ngcwaba ngumsebenzi osandula ukuqala, kwaye ungathatha into engunyaka onesiqingatha.

UNokuzola Tetani, osisithethi kwiNelson Mandela Museum, ungqinile ukuba amawaka ngamawaka abatyeleli bafuna ukubona ingcwaba likaMandela eQunu. Uthi ngokokubona le ndimbane yabantu, uye athathe uninzi aluse kwisiza samangcwaba akwaMandela eQunu (hayi kumzi wakwaMandela) kodwa apho utata kaNelson Mandela, uNkosi uMphakanyiswa, alele khona.

“Abantu babonakalisa umdla kweli ngcwaba likaMadiba,” kutsho uTetani.