Liphi ke ingcwaba likaNonesi maMpondo?

UNonesi yiKumkanikazi yesizwe sabaThembu, eyiNkosikazi enkulu kaKumkani uNgubengcuka.

UNonesi ukwa yiNkosazana yesizwe samaMpondo ngokuzalwa nguKumkani uFaku wamaMpondo eQawukeni.

EQawukeni uNonesi uzalwa neNkosi eNkulu yesizwe samaMpondo uNdamase ‘Madugula’ kaFaku ongunyana omkhulu kaFaku ngokuzalwa. Ukwangudade boMqikela ngokuzalwa kwabo nguyise uFaku, kodwa oonina bengabanyanga.

Emva kokukhula ke ekhayeni lakhe eQawukeni, uthathwe sisizwe sabaThembu nje ngazo zonke iintombi zakomkhulu ukuba ayekuba yiNkosikazi enkulu kaKumkani uNgubengcuka.

Imbali ihambisa ithi ngelo xesha iKumkani yabaThembu uNgubengcuka ebesele ekhulile, kodwa esakhangela iNkosazana enokumzalela unyana oyakuba yiKumkani. Ngelishwa ngenxa yokukhula kweKumkani uNonesi akazange amfumane umntwana kuKumkani uNgubengcuka, de yakhothama iKumkani.

UKumkani ke ukhothame eshiye umyalelo kule Nkosazana yamaMpondo wokuba ize ihambe ilishiye ikomkhulu yakukhothama iKumkani. Kuthiwa ke wayesoyikisela ukuba angabulawa ngamanye amakhosikazi ayekho apho komkhulu.

Eli bali lithi ngelo xesha omnye woonyana beKumkani uNkosi uMthikrakra wayesele engenaye unina. IKumkani yashiya umyalelo wokuba uNonesi lo aze athabathe lo mntwana unguMthikrakra abaleke naye asinge kweli ngasentla.

Ngelo xesha ke ikomkhulu leKumkani uNgubengcuka belizinze kwidolophu yaseNgcobo phezu komlambo uMbhashe.

Kulapho ingcwaba likaKumkani uNgubengcuka lisekhona nanamhla, kude kufuphi nekomkhulu lamaQwathi akwaDalasile, ayindlu enkulu yamaQwathi.

Ephahlwe libutho lamadoda ayesuka nalo kowabo emaMpondweni, uNonesi wanduluka elishiya ikomkhulu eNgcobo esinga kweli ngasentla.

Eli ngasentla ke yimimandla equka iCofimvaba, Cala, Cacadu kwakunye neKomani. Uhambe ecela inkxaso yokwandiselwa ibutho lakhe kuloo ndlela isingise kweli ngasentla de waya kufika kwidolophu yaseKomani. Ufike apho wamisa umzi wakhe kwiindawo ezininzi eziquka le ndawo kwakhiwe kuyo indawo yaseTop Town eKomani.

Akakhange aphume ke nalapha edudulwa yimikhosi yabaseluhlangeni kuba babehleli bekhangela indlela yokurhwaphiliza umhlaba negazi labantu.

Imbali ithi ke ulwe ngamandla uNonesi kaFaku ekhusela umhlaba engavumi kusuka kulo mhlaba umi idolophu yaseKomani. Waza kamva wenyuka intaba esinga ngaseCacadu, nalapho afike wemisa umzi kule ntaba ibizwa ngegama lakhe kuthiwa nguNonesi phakathi kweCacadu neKomani.

Idama laseXonxa.

Ziyabonakala apho iimpawu zokuba kwakukho umzi owawumiswe yile ngadlangadla yeMpondokazi elingudade boMqikela noNdamase. Uphando luthi ke ubhubhe kulo mmango uquka ilali yakuGqebenya ukuya kuma phezu kwedama laseXonxa.

Kwisizwe sabaThembu akukho mntu unokwalatha indawo elikuyo ingcwaba lakhe, bambi bathi liseNyandeni. Kodwa naseNyandeni akukho mntu unokuqiniseka ngendawo elikuyo eli ngcwaba.

Kukwakho iingxelo zokuba liphantsi kwamanzi wedama laseXonxa apho akhoyo amathambo kaPhatho iNkosi yamaGcina. MaMpondo, liphi ke ingcwaba likaNonesi?

Zininzi izizwe ezihleli nemibuzo efana nale yokungazi ukuba zingcwatywe phi na iinkokheli neenkokhelikazi zazo. Akhona amatola kweli lizwe anokuchaza indawo alele kuyo amathambo kaNonesi.