Liphucukile izinga lolwimi lwesiXhosa kwiziphumo zebanga leshumi

Ulwimi lwesiXhosa ebelubhalwa ngabafundi bebanga leshumi ngo2023, liphucuke ngo-0,2% lisuka ku-99,5% ngoku lingu-99,7%. UMphathiswa weSebe lezeMfundo eMpuma Koloni uFundile Gade uthi kuyancomeka oku kwaye kubonisa utshintsho olumandla.

UGade ebethetha noonondaba namhlanje, ngentseni yangoLwesihlanu eICC eQuigney eMonti, nalapho ebecacisa ngeziphumo zebanga leshumi, uGrade 12 ngamanye.

Ezinye zezifundo zolwimi eziphicukileyo lulwimi lwesiBhulu eliphucuke ngo-3,5% lisuka ku-84,9% ngoku liku-88,5%. Ibelulwimi lwesiSuthu elonyuke ngo-0,4% lingu-99,3% lisuka ku-99,7% ze ulwimi lwezandla (sign language) liphucuke ngo-22,6% lisuka ku-52,4% ngoku liku-75,6%.

UGade ukwancome bonke abafundi abenze kakuhle ekwathi akukho namnye umzali osa umntwana wakhe esikolweni kuba efuna atshone, uthi umzali umsa ngeenjongo zokuba umntwana apase kwaye aphumelele.

Isithili saseAlfred Nzo siphindile kwakhona seza nodumo nakulo unyaka nanjengoko sikwindawo yokuqala eMpuma Koloni kuzo zonke izithili. Kwiziphumo zika2022 ibikwasiso ebesiqhube kakuhle.

“Xa iAlfred Nzo iqhube kakuhle ibe iyeyona ndawo isemaphandleni kwaye eyonganyelwe yindlala, ingaba ezinye izithili zona ezikwaziyo ukufikelela kwizixhobo ezithile zemfundo zithintelwa yintoni? Mazingalali emsebenzini iititshala,” utshilo iGade.

UGade uthi ngokokwabo makungabikho mfundi ushiyeka ngasemva, kwaye ngexesha likatitshala eklasini makabekhona utitshala kungabikho xesha lihamba lodwa, mabafundiswe abantwana.

Sithetha nje umsitho wokunikezelwa kweembasa kubafundi abaphumelele emagqabini uyaqhuba.