Liphumelele imbasa iqela lomculo wokholo iMarko

Iqela lomculo wokholo laseKraaifontein eNtshona Koloni iMarko Gospel Group liphumelele imbasa okokuqala ngqa ezimbalini ukusukela oko lathi lasungulwa ngonyaka ka-2007.

IMarko iphumelele ngengoma yabo ethi “Iitshomi” kumawongwa abizwa ukuba ziVictory Gospel Awards abebanjelwe eParow eNtshona Koloni kutshanje.

Abasunguli beli qela nguMoni Marko encedisana nonkosikazi wakhe, bathe bavuya kakhulu ngempumelelo yale mbasa, kwaye ibonisa ukukhula kwabo emculweni.

“Kubonisa ukuba noko umculo wethu unomyalezo obalulekileyo kwaye udlala indima kuluntu,” utshilo uMarko.

Eli qela likhuphe icwecwe elitsha elithi “Amandla kaThixo akuJesu.” Eli cwecwe lineengoma ezifana nethi “Wamemeza” neyiyeyona ithandwa kakhulu ngabalandeli kwanabaxhasi bomculo wethu.

Icwecwe labo lokuqala eliqela lalisithi “Ndinik’ amehlo” nalapho athi laye lathandwa kakhulu luluntu bethanda ingoma eyayisithi “Ndicela Amandla Yehova”. Sele ilicwecwe labo lesithathu eli bakulo sithetha nje.

Amalungu eliqela alithoba ewonke. UMarko uthi abajongisanga kuphuhlisa eli qela kuphela bakwajonge ukuphuhlisa amalungu alo afuna ukuphuma azimele.

OkaMarko, ukwa nguMfundisi kwibandla labo abalibiza ukuba yiMarko Ministries. Eli bandla laqala ngonyaka ka-2010 kwaye linamasebe eKraaifontein, eKhayelitsha nakwidolophu yaseCofimvaba ekweli leMpuma Koloni.

Uthi kungekudala bazakutyelela iphondo leMpuma Koloni ukuza kuthengisa umculo wabo kwaye bazazise nakuluntu. Ubulele inkxaso ayifumana kwizikhululo zosasazo nezendaba eNtshona Koloni.