Liqhaqhazelisa neegusha

Ingqele eqhaqhazelisa amazinyo ekhatshwa likhephu, ishiye unxunguphalo kwidolophana eziphantsi kwesithili iJoe Gqabi.

Kwezi dolophana singabalula, iUgie, Maclear, Mount Fletcher, Elliot kwakunye neBarkly East. Indlela ezifana no-R58 nephakathi kweElliot neBarkly East, zivalwe likhephu, kwaye indlela imtyibilizi ingabangela iingozi.

“Kunzima kuthi thina bantu banemfuyo. Imfuyo yethu ayinakutya sitsala nzima ngeli xesha. Sinoloyiko lwemoyezulu engenakho ukutshintsha, kuba izinto zingambi kakhulu,” ucacise watsho uSizwe Mdaka ongumfama eUgie.

UMdaka nongomnye wamafama asakhasayo, ekwanguye noosomashishini kweli leMpuma Koloni. Ikhephu libangele ukuba abantu abaninzi bangayibeki eyabo imicondo emisebenzini ngosuku lwanamhlanje , zonke iindlela ezikulo mmandla zivalekile.

Uninzi lwabantwana bezikolo nalo aluyanga ezikolweni izolo ngenxa yekhephu, elikhithike ubusuku bonke bangeCawe.

Ukanti abemozulu bavakalise ukuba kuza kulandela imvulakazi ukusuka ngoLwesithathu wale veki, ize ikhatshwe yingqele eqhaqhazelisa amazinyo kulo mmandla.

Kuyaqapheleka ukuba indlela ephakathi kweMount Fletcher neMatatiele, nayo isengxakini yokuvalwa likhephu.

Uninzi lwezithuthi lubambezelekile kule ndlela. Kubekho uqhawuko-mbane kwidolophu eziliqela zalo masipala wesithili iJoe Gqabi ngenxa yekhephu.