Liqhube kakuhle iphondo kubhaliso lovoto

Baphume ngobuninzi babo abantu abatsha bephondo leMpuma Koloni ukubhalisela ukuvota ngempelaveki.

Ngokwengxelo yeKomishoni yezoloNyulo eZimeleyo, (IEC) bangaphaya kwamawaka angamashumi asixhenxe anesine (74 135) abantu abatsha abaphakathi kweshumi elinesithandathu (16) ukuya kumashumi amabini anesithoba (29) baseMpuma Koloni abathe babhalisela ukuvota besebenzisa eli thuba.

Le ngxelo ihambisa ithi, ngabantu abatsha abaphakathi kweminyaka elishumi elinesithandathu ukuya kumashumi amabini anethoba ubudala abathe bahambela izikhululo zokubhalisela ukuvota kwiindawo ezahlukeneyo zeli phondo.

Iphondo leMpuma Koloni lihleli kwindawo yesithathu xa lithelekiswa namanye amaphondo athe aqhuba kakuhle ukubhalisela ukuvota.

IKwaZulu Natal ihleli kwindawo yokuqala ngabantu abatsha abakwikhulu namashumi asibhozo anesithandathu amawaka, ize ilandelwe liRawuti ngabantu abatsha abakwikhulu namashumi amahlanu amawaka. Inkqubo yokubhalisela ukuvota igagene neengxaki ezininzi kweli leMpuma Koloni.

Oyintloko ye-IEC kweli phondo uThami Mraji uthi, zibekho iindawo ezibanike ingxaki. “Kwizikhululo ezisixhenxe akukhange kuqaliswe ukusetyenzwa ngenxa yoqhankqalazo labahlali abakhalazela iinkonzo.”

Le komishoni yenze amazwi ombulelo kubantu abatsha kuzwelonke ngokusabela umkhwazo wokuba beze kubhalisela ukuvota.

Le ngxelo ihambisa ithi, kubantu abaqalayo ukubhalisela ukuvota amashumi amahlanu anesibini ekhulwini eepesenti ngabantu basetyhini lo gama amashumi amane anesixhenxe ingamadoda.

I-IEC ithi, abantu banegunya lokutyelela ii-ofisi zale komishoni besiya kujonga amagama nezinye iinkcukacha zabo lo gama eli thuba lisavulelekileyo.