Lirhoxisiwe ityala ngakuGqirha wobuxoki uLani

UGqirha wobuxoki uMatthew Lani (asilogama lakhe lokwenyani).

Le ndedeba eyaziwayo kumaqonga onxibelelwano izibone sele isemanzini ashushu kwezi veki zidlulileyo emva kokuba amaziko ohlukeneyo emfundo ephakamileyo ephume ephikisa amabango akhe kumaqonga onxibelelwano athi unguGqirha.

Isebe lezeMpilo eRhawutini livule ityala lolwaphulo-mthetho ngakuLani ekuqaleni kwale nyanga, ze wabanjwa ngobusuku bangeCawe, emva kokuba ebanjwe ezama ukungena kwisibhedlele iHelen Joseph, eGoli.

Kukwatyholwa ngelithi emva kokubanjwa kwakhe, wazama, kodwa akaphumelela ukuqhwesha ngefestile yendlu yangasese yesi sibhedlele.

ULani ebezakuvela okokuqala kwinkundla kamantyi yaseGoli ngoLwesithathu, umhla wokuqala kweyeNkanga ka2023, ejongene nezityholo zokuzenza uGqirha.

IGunyabantu lezoTshutshiso (NPA) likuqinisekisile ukuba lo mba awufakwanga kuluhlu, kwaye uLani ukhululwe eluvalelweni.

“Urhulumente akanatyala ngakumtyholwa, iprima facie ngokomthetho. Nangona kunjalo, kuya kubakho uphando olunokwenzeka kwaye ukuba kukho izinto ezintsha malunga nalo mba, umba lowo unokubuyiselwa kwilixa elizayo,” litshilo igqwetha likaLani, uBongani Mabunda, ethetha neentatheli ngaphandle kwenkundla.

UMabunda wongeze ngelithi, ngelixa uLani wayezenza uGqirha, wayesenza nje ngeenjongo zokonwabisa. Uthe akukho mntu uze ngaphambili wathi wakhe wadibana naye, wanyangwa okanye waxilongwa nguLani ngela xesha wayezibiza uGqirha.

ULani wabanga ukuba igama lakhe lokwenyani nguSanele Zingelwa, nto leyo eyathi eneneni ligama lomfundi ofundela ubugqirha owenza unyaka wesibini noqeqeshelwa ubugqirha kwisibhedlele iTembisa Provincial Tertiary Hospital, eTembisa. Naye lo mfundi uSanele Zingelwa uyewamvulela ityala lolwaphulo-mthetho.

Nangona ziye zarhoxiswa izityholo ngakulo Gqirha wobuxoki, uphando lusaqhuba.