Lisaphanzile ilinge likaWinnie ngeQunu

Amagqwetha kaWinnie Madikizela-Mandela athi azakubhena ngakwisigwebo senkundla ephakamileyo yaseMthatha izolo, egwebe ngelithi le nkosikazi ayinabango kumzi wakwaMandela oseQunu.

Le nkundla isikhabile isicelo sikaMadikizela-Mandela sokufuna ukunikwa igunya kumzi kaGqirha Nelson Mandela oseQunu.

Ewisa isigwebo ujaji Lusindiso Phakade uthe: “Isicelo sikaWinnie Madikizela Mandela sichithiwe yinkundla. Uzakubhatala iindleko zommangalelwa.”

UNkosi Daludumo Mtirara othethela abaThembu uthi, bayasamkela isigwebo senkundla ephakamileyo. “Sikholelwa ukuba yayingekho imfuneko yokuba uWinnie ade axelelwe yinkundla yamatyala ukuba uMadiba yindoda eyayichubekile ngaphambi kokwenza umyolelo wayo,” utshilo uMtirara.

Ngokomyolelo kaMandela umzi waseQunu washiyelwa kuGraca Machel, inkosikazi kaMadiba, nakusapho lakwaMandela.

Kwelakhe icala uNkosi Bhovulengwe Mtirara uthi, bayayihlonipha ingalo yomthetho, kwaye esi sigwebo sicacisa mhlophe ukuba umthetho waseNtshona unamandla kunomthetho wesiNtu. Amagqwetha kaMadikizela-Mandela ebengekho enkundleni ngethuba kuwiswa isigwebo. Phakathi kwezinto ezibalulwe kwesi sigwebo lixesha elithathwe nguMadikizela-Mandela phambi kokucela umngeni isigqibo sikaMadiba nekulapho inkundla ithi akakwazanga ukunika inkcazelo eyaneleyo ngokuthatha iminyaka elishumi elinesixhenxe phambi kokuba enze ibango.

Igqwetha uGeorge Bizos, okwiqela labajongene nomyolelo kaMadiba, uthe bayasamkela isigwebo senkundla.

Igqwetha likaWinnie uMvuzo Notyesi uthe: “Nakanjani, siyabhena kwesi sigwebo.”