Lisendleleni icwecwe lesibhozo likaNtando

Ntando

AKUSENTSUKU zingaphi imvumi yeAfroPop, uNtando Bangani, ikhuphe ukracaza wecwecwe lesibhozo elikwabalisa ngothando.

UBangani udize ezi ndaba kutshanje ngethuba etyelele izakhiwo zephephandaba I’solezwe eMonti, nalapho asibalisele ngengoma ethi ‘Mbali’ ekweli cwecwe aliphekayo.

Uthi kule ngoma ubalisa ngobomi bokukhula kwakhe esoyika ukuzibika emantombazaneni, namanye amabali angothando wabanye abantu.

“Ndenza ingoma yesibhozo ngoku. Ndifuna ukwenza iingoma ezilishumi elinesibini, ndicaphula kwezo zakudala ndizithandayo.

“Ndibalisa amabali angam nalawo ndiwava kwabanye abantu ndiwadibanise, ndiphume nengoma,” kutsho uBangani. Simbuza ngomculo awumamelayo, uthe iingoma nesingqi sikaSjava asithandabuzeki. “Nokuba ungavala amehlo, uSjava soze ungamazi kuba unesingqi sakhe esohlukileyo, nongasoze usiphazamise nayo nayiphina imvumi. Yiyo loo nto kwicwecwe lam elizayo ndizixelele ukuba mandikhe nditshintshe kulo Ntando waziwayo noye ngelinye ixesha angohluki kwabanye.”

UBangani uthi uRobbie Malinga ngunobangela wokuba acule umculo wothando.

“Xa bedibana nam ndandingekho kumculo wothando nokucula ngesiXhosa. Yonke le nto ndiyiqale ngo2002 ukudibana kwam nabo, ndaze ndakhupha icwecwe lokuqala ngo2003.”

UBangani uthi nangona kulungile nje ukucula ngezothando, kodwa kukho izinto ezibalulekileyo ebomini ezingezinye. Ubalise ngecwecwe lakhe elithi ‘Mayibuye’ alikhuphe kunyaka ophelileyo, elibalisa ngedabi elithe mbende eli loMzantsi Afrika.

“Eli cwecwe lichukumisa umcimbi obalulekileyo eluntwini, umcimbi womhlaba. Asokuze kuthethwe ngomhlaba nje, loo nto ithetha ukuba umhlaba ukukuphila kuthi,” utshilo.

“Abantu badinga ukubanomhlaba ukuze bakwazi ukuphila, de baphilele nezizukulwana zabo ezizayo,” ubuye watsho.

Le nzalelwane yaseBhofolo eyaziwa ngeAfroPop, ivakalise ukuba umculo awumanga ndawonye, kwaye uthi naye njengemvumi kufanele ahambe namaxesha.

“Ndiyayithanda iAfroPop kodwa ndicinga ukuba ifanele noko itshintshe ngoku, makubekho umfutho ongomnye ngoku,” kubalisa uNtando.

Uthi kwicwecwe lakhe elilandelayo angathanda ukusebenza nezinye iimvumi. Ubalule uThandiswa Mazwai, uRingo Madlingozi noZonke Dikana njengabasengqondweni yakhe.

Uyakuva kwangathi xa icwecwe liphumile!

simphiwe.freddie@inl.co.za